[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/a/


File: 1195615415032.jpg (42 KB, 704x392)
42 KB
42 KB JPG
Kokikuchuwa gozidiumasu minda san! Uguu~~~ Watakushi wa hope mindasan is having a ii day uguu~ Watakushi wa have a ukagai for kimi uguu...anoo...uguu...chyotto....uguu...its chyotto hazukasi demo...uguu...anoo...uguuuuuu....wa..watashi wa...watashi wa kawaii? KYAAA~~! Uguu...that was so hazukasi uguu!Uguu...please be kind uguu...uguu...watashi wa shinjeraranai what watashi wa just said uguu..hazukashiiiii....uguu...
>>
File: 1209494597521.png (23 KB, 184x171)
23 KB
23 KB PNG
>>
thanks ^_____^
>>
File: 1209494660531.jpg (56 KB, 463x530)
56 KB
56 KB JPG
Hitotsu hegi hegi ni hegigoshi hachikami. Bongame, bongome, bongomou. Tsumitate tsumi mame tsumi sanshou. Choshadan no chashoujyou. Okome no namagami. Ohome no namakami. Konkogome no namakakami. Shusu. Hisuzu. Shusu. Shuchin. Oya mo kahei. Ko mo kahei. Oyakahei, kokahei. Kokahei, oyakahei. Furu kuri no furu kirikuchi. Amagappa. Kabangappaka. Kisama no kyahan mo kawagihan. Shikka bakama no shippo korobi wo Minna de tabinaga ni chotto muite. Mudo soto sono nakade kawara sekiniko sekichiku. Nora nyorai. Nora nyorai. Mina nyorai. Munora nyorai. Choto saki no okoho botoke ni okesu na okyaku ga hosonaga ni, hosodomo ni, hosonoyo ni. Kyou mo nama nama nara nara nama no mama. Choto shiokande, ochato chatacho chatto chotato chotecho. Aoda tokasen de hochacha tochaha. Koo ha koo de moo ni koo. Kouya no yama no okera kozou. Tanuki hyappiki, ashi hyakuzen. Tenmoku hyappai, bou happyappon. Bugubagu bugubagu, nibugubagu. Awasete bugubagu, mugububagu. Kikukuri kikukuri, miki kukuri. Awasete kikukuri muki kukuri. Mugi gomi mugi gomi nimugi gomi. Awasete mugigomi mumugi gomi. Ano nageshino no nage naginata ha dada nagenawa no fuhou no.
>>
Shit gets old. I mean, c'mon.
>>
yes you're uguu~
>>
Uguu~
>>
File: 1209494921730.jpg (35 KB, 736x736)
35 KB
35 KB JPG
UGUU~
>>
in the end she couldnt say it :-(
>>
Actually, Ayu used 'boku'.
>>
This tripfag...does he ever post anything other than crap juxtaposed with the same picture?
>>
>>11288693
what else would uguu~ post?
>>
File: 1209495337907.jpg (25 KB, 512x384)
25 KB
25 KB JPG
>>
File: 1209495563704.jpg (25 KB, 402x341)
25 KB
25 KB JPG
>>
>>>/v/14126691

lol the same threadd is in /v/!!!!! COME POST IN IT LOL
>>
http://www.youtube.com/watch?v=TT2GRpwwS8M
>>
http://www.youtube.com/watch?v=w1xAyN9kNas
>>
~uguu! translate plz!
>>
~UUGUDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.