[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/a/


Hitotsu hegi hegi ni hegigoshi hachikami.
Bongame, bongome, bongomou.
Tsumitate tsumi mame tsumi sanshou.
Choshadan no chashoujyou.
Okome no namagami. Ohome no namakami.
Konkogome no namakakami.
Shusu. Hisuzu. Shusu. Shuchin.
Oya mo kahei. Ko mo kahei.
Oyahei, kokahei. Kokahei, oyakahei.
Furu kuri no furu kirikuchi.
Amagappa. Kabangappaka.
Kisama no kyahan mo kawagihan.
Shikka bakama no shippo korobi wo
Minna de tabinaga ni chotto muite
Mudo soto sono nakade
kawara sekiniko sekichiku.
Nora nyorai. Nora nyorai.
Mina nyorai. Munora nyorai.
Choto saki no okoho botoke
ni okesu na okyaku ga
hosonoga ni, hosodome ni, hosonoyo ni.
Kyou mo nama nama
nara nara nama no mama.
Choto shiokande, ochato chatacho
chatto chotato chotecho.
Aoda tokasen de hochacha tochaha.
Koo ha koo de moo ni koo.
Kouya no yama no okera kozou
Tanuki hyapiki, ashi hyakuzen.
Tenmoku hyappai, bou happyapon.
Bugubagu bugubagu, nibugubagu
Awasete bugubagu, mugububagu.
Kikukuri kikukuri, miki kukuri
Awasete kikukuri muki kukuri.
Mugi gomi mugi gomi nimugi gomi.
Awasete mugigomi mumugi gomi.
Ano nageshino no nage naginata
ha dada nagenawa no fuhou no.
>>
I'll stick to basu gasu bakuhatsu, kthxDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.