[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/a/


File: shot0065.jpg (32 KB, 640x480)
32 KB
32 KB JPG
Hitotsu hegi hegi ni hegigoshi hachikami. Bongame, bongome, bongomou. Tsumitate tsumi mame tsumi sanshou. Choshadan no chashoujyou. Okome no namagami. Ohome no namakami. Konkogome no namakakami. Shusu. Hisuzu. Shusu. Shuchin. Oya mo kahei. Ko mo kahei. Oyakahei, kokahei. Kokahei, oyakahei. Furu kuri no furu kirikuchi. Amagappa. Kabangappaka. Kisama no kyahan mo kawagihan. Shikka bakama no shippo korobi wo Minna de tabinaga ni chotto muite. Mudo soto sono nakade kawara sekiniko sekichiku. Nora nyorai. Nora nyorai. Mina nyorai. Munora nyorai. Choto saki no okoho botoke ni okesu na okyaku ga hosonaga ni, hosodomo ni, hosonoyo ni. Kyou mo nama nama nara nara nama no mama. Choto shiokande, ochato chatacho chatto chotato chotecho. Aoda tokasen de hochacha tochaha. Koo ha koo de moo ni koo. Kouya no yama no okera kozou. Tanuki hyappiki, ashi hyakuzen. Tenmoku hyappai, bou happyappon. Bugubagu bugubagu, nibugubagu. Awasete bugubagu, mugububagu. Kikukuri kikukuri, miki kukuri. Awasete kikukuri muki kukuri. Mugi gomi mugi gomi nimugi gomi. Awasete mugigomi mumugi gomi. Ano nageshino no nage naginata ha dada nagenawa no fuhou no.
>>
BIX NOOD!
>>
That's Japanese for COCK GOES WHERE, right?
>>
>>10274207
DONT DIE NAGISA ;_;
>>
Oh. Ok.
>>
I came.
>>
That space between her eyes is prime real estate
>>
File: 1205684996736.jpg (61 KB, 494x389)
61 KB
61 KB JPG
RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON ROOOOOOOOOOOOOOOOON!!!!!!
>>
File: 1205685006536.jpg (46 KB, 720x400)
46 KB
46 KB JPG
It's something you can only do at school.
>>
File: 1205685032144.jpg (113 KB, 399x443)
113 KB
113 KB JPG
>>
GARisa.
>>
>>10274257
>>
>>10274207

http://www.youtube.com/watch?v=kuQ-GSf6_-E

1.
Miyo, shoto ni omoide no
zettoki takaku hirugaeru.
Toki koso kitare, rei ikka.
Ah jyuni gatsu to ka asa,
seijyoki mazu yaburetari.
Kyokan sake tari shizumi tari.

2.
Ano hi ryojyun no heisoku ni
inochi sasageta fuso no chi wo
>>
>>10274275
Nigger
>>
Shokun... Watashi wa sensou ga suki da.
Shokun... Watashi wa sensou ga suki da.
Shokun... Watashi wa sensou ga daisuki da.

Semmetsu soyo ga suki da. Dengeki soyo ga suki da.
Dagekisen ga suki da. Boueisen ga suki da.
Houisen ga suki da. Toppa soya ga suki da.
Taikyaku soyo ga suki da. Soutou soyo ga suki da.
Tettai soyo ga suki da.

Heigen de, kaidou de, zangou de, sougen de, toudo de, sabaku de, kaijou de, kuuchuu de, deichuu de, shitsugen de, kono chijou de okona wareru aritoara yuru sensou koudou ga daisuki da.
>>
>>10274257
Lol
>>
/r/ GL manly transcripts
>>
File: 1205686294991.jpg (67 KB, 500x281)
67 KB
67 KB JPG
urasai! urasai! urasai!Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.