[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/a/


File: 1385088901579.jpg (365.75 KB, 972x734)
365.75 KB
365.75 KB JPG
>>
>>101976038
D
>>
>>101977290
E
>>
E
>>
>>101977290
>>101977341
>>101979109
N?
>>
File: 1379058538528.gif (941.34 KB, 294x335)
941.34 KB
941.34 KB GIF
Why is Shinku so perfect?
>>
File: why.png (136.30 KB, 500x270)
136.30 KB
136.30 KB PNG
>>101977290
>>101977341
>>101979109
>>101979165
what have you done
noooooooooooooooooooooo
>>
I hope you desufags know that Suiseiseki is about to die for real at the hands of Teenage Doll Hitler.
>>
File: 1369925680572.jpg (328.80 KB, 690x798)
328.80 KB
328.80 KB JPG
Desu
>>
File: 1367463544884.jpg (313.55 KB, 547x1024)
313.55 KB
313.55 KB JPG
Red is also good.
>>
I love Suiseiseki so much.
>>
File: 1352543056231.jpg (52.66 KB, 400x613)
52.66 KB
52.66 KB JPG
we never have desu treads these days
it's probably for the best but I fear the new fags will lose a valuable experience in frustration and the futility of live
>>
>>101980721
>he hasn't read Tale 66
>>
D
>>
>>101981988
E
>>
>>101982027
S
>>
>>101982071
U
>>
File: 1385416195827.jpg (25.96 KB, 428x427)
25.96 KB
25.96 KB JPG
>>101981988
>>101982027
>>101982071
>>101982122

it's happening
>>
>>101982122
>>
>>101982122
>>101982071
>>101982027
>>101981988
Well done.
>>
File: lesbian physics.gif (2.73 MB, 320x180)
2.73 MB
2.73 MB GIF
>>101977290
>>101977341
>>101979109
>>101979165
>DEEN
Activate lesbians.
>>
D
>>
E
>>
S
>>
U
>>
.
>>
A
>>
C
>>
T
>>
I
>>
V
>>
A
>>
T
>>
T
>>
I
>>
Dawa
>>
mp
>>
E
>>
frosted butts
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
5
>>
6
>>
7
>>
8
>>
desu
>>
9
>>
>>101984127
SOILED IT
SOILED IT
SOILED IT
SOILED IT
>>
>>101984127
Fuck yoooooooooou
>>
R
>>
E
>>
T
>>
U
>>
U
>>
R
>>
E
>>
cirno.jpg
>>
D
>>
I
>>
T
>>
T
>>
O
>>
P
>>
E
>>
E
>>
N
>>
R
>>
E
>>
T
>>
U
>>
R
>>
R
>>
E
>>
File: 1386025112120.png (148.32 KB, 310x309)
148.32 KB
148.32 KB PNG
We /b/ now
>>
R
>>
E
>>
I
>>
File: squiggle rei.jpg (134.34 KB, 370x500)
134.34 KB
134.34 KB JPG
>>101985398
>>101985358
>>101985222
Best girl.
>>
D
>>
nononononono
>>
>>101985453
Rei a shit
>>
U
>>
G
>>
L
>>
>>101985614
qefQEFIOUHQWIOH'
>>
U
>>
G
>>
U
>>
G
>>
U
>>
G
>>
U
>>
>>101987429
I can't do uguu
>>
>>101987567
:<
>>
U
>>
S
>>
E
>>
>>
D
>>
D
>>
E
>>
>>
S
>>
>>
File: 1375566459823.png (139.35 KB, 320x244)
139.35 KB
139.35 KB PNG
>>
DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU DESU
>>
>>
>>101988353
:<
>>
K̷͈͖̰̤̯̥͙̝̼͍̮͈̮̜̦̝ͧ̈̽̽͌͋̽̏͝a̸̩͈͈͉̞̯̟͓̻̗̰̩̭̤̳ͤ̃̇ͪͮͬ̓̂̋̂̃ͩ̿ͣ͋̃̄̚͘͘ͅn̷̿̏͑̂̉̌̆̅͋́͏̕҉̗̺̤͙̞͇̺͙̝̙̤͖̮͕̰̖͔̀ͅaͨ̄̎͛̉҉͡͏̛̥̣̟̠̫r̷̦̣̖̳̹̻̞̝͎̘̲̞̯͑ͮ̇̋͂ͧ̃ͫ̋̾̅̏͛̀i̧̛̺̼̹̰͆̇̃̂ͭ͟a̸̴̧̹̰̫̩͈͇͓̣̲͇̬̤̤̅ͣ͐́̎͛͐ͪͯ͗̌̌ͫ͆ͭͣ̾͘̕ ͩ͆̅̀͜͡҉͖̖͓̝̮͉̞͔̮̱͉͉̣̥b̸̧̼͖̘͈̼̤͈̲̦̥̘̻̘͇̞̹̱ͧ͆͆̌̈̓́̾͊̌̐̌̄͋̔͗̐̆͘͘͞ͅë̷̡̧͈̮̯̤̦̜̗̹̯̫̦̜̠́ͭ̏ͨ̆͜sͮ̈̔ͧ͒͘҉̵̜̪̣̲̞̝͜t̴̴̼̥̞ͤͣ̀̉̅͗͋ͦ̆̾ͬ̍̌̆͒ͭ̾̀͠ ̢̗̣͚̤̤̩̰̯̮̱̗ͫͮ̓ͤͯ͑̾͡g̡͔̪͈̖̰̣͍̦͈̫̫̳͖̃ͭ̋̃ͭ̂̂̕͜͡ͅi̛ͭ͒̍ͩ̉̔̿̊̅͒̌̚͘͏͈̭̣͍͈̻͇͎̳͔̙̤̹̹̼̤̫ȑ́̈̉͂ͦ̈́͊͗̕̕͏̫̦̲͍͙̭͔̠̰͈̠͡ḷ̯͍̘̊͐̽͊̇̀̕
̷̸̛͈̭͈̲̜̼̮̭̜͖̇ͬ͂͐ͬ̐̋̈ͮ́ͨ̊͋̚̚
̡̰̪̳̮̩̃̈ͬ͂͌͟y̸̧̢̙̩̘̳̼̰̙̹͓͙͔̫ͣͪ̉̎̂̈́͂͢o̮͉̣̘͚̤͇͌͋̓ͫ̌̿̋͂ͥͭ̊͊͌̂ͦͪͣ̕͜u̷̢͕̰͉̟̙͓͇͈͓̩͉̥̘̓̔ͣͦ͋̓͟͝r̷̸͕̩̦͉͉̯͈̣̙̬̳͔̬͉͕͊̏̃͌͌͋̋͡͞ ̥͔̲͉ͪ̋͊̿͑ͥ͢͝w̛͍͓̥̲͎͙̯̔̃̃͂͆̽͂̇͗͂ͬͦͫ͐̍͟͢a̧̼͓̯̼̥͎͈͓̻ͭͪ̌̀ͧ͊͐͐͘͘i̵̶̛̙̗̻̝̫̼̖̺̎͒͆ͦ̑̊̉̄̀f̡̡̟̯͉͔̞̲̖̠̖̞ͩͭ̔̋̅͢u͖̺͔͖͓̩͍̬̥̗̳ͮ̍̎͐ͨ̕̕͜ ̸̛̯̘̼̰̮́̋͌̆̾̑̓̎̈́̈̒͞ą̷̛͈̹̲̘̪̪̣͚̘͚͇̝̬̘̲͉̣̐͋ͮ̂̂̎͂̂̔̇̌ ̛̠̞̦̤̺̩̄ͯͪ́ͪ̇̃̅ͯͨͪͥ̓̓̐ͥͣ̐̚̕ş̻̻͈̼̲͇̜̩̈́ͣͩͩͥ͐͂̄ͮ̚͟h͂̉ͥͥͣ̊̄̈́͏̵̢҉͈̝̙̪̺͍̙̗͢i̶̤̝̣̠͖͚̥̯̽̂͂͆͋ͪ͌ͬ̂̏̄͆͝ţ̴̼̫͎̝͔̻͚̮̲͎̦̲͔͚̟͚̠̰̌͐͑ͪͭͥ̑ͧ̈́̃͐̒̎̈́͐ͬ͋͊̈͘͘ͅ
>>
File: 1375569462233.jpg (20.21 KB, 250x190)
20.21 KB
20.21 KB JPG
>>
File: 1375569509924.jpg (20.44 KB, 250x190)
20.44 KB
20.44 KB JPG
>>101988511
>>
File: 1375569557571.jpg (20.79 KB, 250x190)
20.79 KB
20.79 KB JPG
>>101988561
>>
>>
File: 1375569605506.jpg (20.31 KB, 250x190)
20.31 KB
20.31 KB JPG
>>101988618
>>
File: desuani8.gif (201.29 KB, 306x150)
201.29 KB
201.29 KB GIF
>>101988511
>>101988561
>>101988618
>>101988668
>>
>>101988626
What the fuck man
>>
>>101988511
>>101988561
>>101988618
>>101988626
>>101988668
rekt
>>
>>101988740
You can't just stand by and let people combo.
>>
>>101988748
:<
>>
>>101988815
At least throw a "frosted butts" in there or something
>>
File: desu-ex.png (745.39 KB, 680x544)
745.39 KB
745.39 KB PNG
I never asked for this
>>
File: desuwillspam.jpg (150.27 KB, 499x486)
150.27 KB
150.27 KB JPG
>>101989004
>>
>>101989004
Suiseiseki, a bomb!
>>
H
>>
>>101989160
I
>>
Frosted butts.
>>
>>101989219
N
>>
File: 13290741695561.jpg (54.05 KB, 375x375)
54.05 KB
54.05 KB JPG
>>101989260
A
>>
You are already broken.
>>
File: 1389754548245.png (22.14 KB, 112x130)
22.14 KB
22.14 KB PNG
>>101989344
>>
>>101989160
>>101989219
>>101989253
>>101989260
>>101989315
:<
>>
>>101989407
Sorry dude, it's my job.
>>
Hahahaha I did DESU 2 times!
>>
File: desu.jpg (87.06 KB, 600x750)
87.06 KB
87.06 KB JPG
>>
>>101989778
And I regret not being here to stop you.
>>
File: 1368501758325.jpg (1.05 MB, 2363x3503)
1.05 MB
1.05 MB JPG
>>
File: 1373677499907.jpg (546.12 KB, 1200x1500)
546.12 KB
546.12 KB JPG
>>
File: 1375570340907.jpg (82.89 KB, 337x418)
82.89 KB
82.89 KB JPG
>>101989253
>>
File: 1365103090637.jpg (137.35 KB, 400x300)
137.35 KB
137.35 KB JPG
>>
File: 1366195873830.jpg (77.36 KB, 744x768)
77.36 KB
77.36 KB JPG
>>
File: desuani6.gif (194.83 KB, 480x240)
194.83 KB
194.83 KB GIF
>>101995883
Here's my desu right now.
>>
File: 1375295595108.png (280.03 KB, 600x643)
280.03 KB
280.03 KB PNG
>>101998377
Happy Desu makes me happy.
>>
File: 1375365078883.png (953.97 KB, 1600x1200)
953.97 KB
953.97 KB PNG
>>101999024
>>
File: 1375295693269.jpg (69.90 KB, 700x525)
69.90 KB
69.90 KB JPGDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.