[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/a/


File: f83nvy4.jpg (61.81 KB, 190x752)
61.81 KB
61.81 KB JPG
http://www.internationalsaimoe.com/voting/
>>
>Why is Taiga there twice.
Oh.
>>
>>101814904
>>
>>101816314
>>101814904
Shit taste

>not voting for Morg
>voting for Madoka shit that is already polluting the real Saimoe
>>
ARENA 01: Tsuchimikado Natsume Frey Takanashi Rikka [[Yatogami Tōka]] [[Inaba Himeko]] Yūki Mikan
ARENA 02: Laura Bodewig [[Kuroyukihime]] Yūōji Ōka Yukinoshita Yukino Dairenji Suzuka [[Fuyuumi Ai]]
ARENA 03: [[Kaga Kōko]] Kudō Asuka Shiomiya Shiori Dekomori Sanae Shindō Ai [[Yūki Asuna]]
ARENA 04: [[Yusa Emi]] Noire Aoyama Nanami [[Mikasa Ackerman]] Yuigahama Yui Roromiya Karuta
ARENA 05: Myucel Foaran Kuroki Tomoko Neptune [[Kurousagi]] Sakura Kyōko [[Tsutsukakushi Tsukiko]]
ARENA 06: [[Kirigaya Suguha]] [[Himeragi Yukina]] Kurugaya Yuiko Tobiichi Origami Nepgear Nibutani Shinka
ARENA 07: Fujibayashi Kyō [[Tōsaka Rin]] Iwasawa Masami Maria [[Nakano Azusa]] Suzumiya Haruhi
ARENA 08: [[Aisaka Taiga]] Index L. Prohibitorum Saber Victorique de Blois Ichinose Kotomi [[Suigintō]]
ARENA 09: Nagato Yuki [[Akemi Homura]] Suiseiseki Sakagami Tomoyo Nakamura Yuri [[Nymph]]
ARENA 10: Hasegawa Kobato Yui-nyan [[Kushieda Minori]] Louise Vallière [[Sengoku Nadeko]] Konoe Subaru
ARENA 11: Shinku Akiyama Mio Kirishima Shōko Ryōgi Shiki [[Kasugano Sora]] [[Oshino Shinobu]]
ARENA 12: Kinomoto Sakura Shirai Kuroko Shana [[Charlotte Dunois]] [[Yuzuriha Inori]] Shiina Mafuyu
ARENA 13: [[Matoi Ryūko]] Kujō Karen Nishikino Maki [[Ichijō Hotaru]] Kamikita Komari MorgianaDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.