[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/a/


File: f73bvtq31.jpg (68.58 KB, 200x746)
68.58 KB
68.58 KB JPG
http://www.internationalsaimoe.com/voting/
>>
Aw shit, you niggas better be voting for Renge.
>>
>internationalsaimoe
>>
ARENA 01: Hiiragi Kagami Okazaki Ushio Illyasviel von Einzbern [[Gokō Ruri (Kuroneko)]] Kashiwazaki Sena [[Holo]]
ARENA 02: Tachibana Kanade [[Saten Ruiko]] Sanzen'in Nagi [[Kawashima Ami]] Kuroi Mato Konjiki no Yami
ARENA 03: Tōwa Erio [[Last Order]] Furukawa Nagisa Eucliwood Hellscythe Sakurano Kurimu [[Makise Kurisu]]
ARENA 04: Hirasawa Ui Haruna Ikaros [[Misaka Mikoto]] [[Honma Meiko]] Katsura Hinagiku
ARENA 05: [[C.C.]] Shiina Mashiro Izumi Konata Kotobuki Tsumugi Senjōgahara Hitagi [[Kōsaka Kirino]]
ARENA 06: [[Aragaki Ayase]] Hirasawa Yui Mikazuki Yozora Asahina Mikuru [[Ibuki Fūko]] Kanzaki H. Aria
ARENA 07: Frenda Seivelun Charlotte Belew [[Kitashirakawa Tamako]] Haqua du Lot Herminium Yoshino [[Natsume Rin]]
ARENA 08: [[Yaya]] Azuki Azusa [[Akatsuki]] Misaki Mei Shokuhō Misaki Kirigiri Kyōko
ARENA 09: Yui [[Iona]] Momo Belia Deviluke Nyarlathotep [[Chocolat]] Leticia Draculair
ARENA 10: Kuriyama Mirai Yukihira Furano [[Kaname Madoka]] Kasukabe Yō [[Miyauchi Renge]] Natsukawa Masuzu
ARENA 11: Chitanda Eru [[Hiradaira Chisaki]] [[Shirakiin Ririchiyo]] Nase Mitsuki Itsuka Kotori Gasai Yuno
ARENA 12: Nōmi Kudryavka [[Mukaido Manaka]] [[Takanashi Tōka]] Ai Astin Cthugha Tokisaki Kurumi
ARENA 13: Miki Sayaka Takao Celestia Ludenberg Matsuoka Gō [[Koshigaya Komari]] [[Tōma Kazusa]]
>>
File: 14326366436.gif (3 MB, 640x360)
3 MB
3 MB GIF
>>101627342
Erio-chang please.
>>
>>101627342
ARENA 01: Hiiragi Kagami [[Okazaki Ushio]] Illyasviel von Einzbern Gokō Ruri (Kuroneko) [[Kashiwazaki Sena]] Holo
ARENA 02: [[Tachibana Kanade]] Saten Ruiko Sanzen'in Nagi Kawashima Ami Kuroi Mato [[Konjiki no Yami]]
ARENA 03: Tōwa Erio [[Last Order]] Furukawa Nagisa Eucliwood Hellscythe Sakurano Kurimu [[Makise Kurisu]]
ARENA 04: [[Hirasawa Ui]] Haruna [[Ikaros]] Misaka Mikoto Honma Meiko Katsura Hinagiku
ARENA 05: C.C. Shiina Mashiro Izumi Konata [[Kotobuki Tsumugi]] [[Senjōgahara Hitagi]] Kōsaka Kirino
ARENA 06: [[Aragaki Ayase]] [[Hirasawa Yui]] Mikazuki Yozora Asahina Mikuru Ibuki Fūko Kanzaki H. Aria
ARENA 07: Frenda Seivelun Charlotte Belew Kitashirakawa Tamako [[Haqua du Lot Herminium]] Yoshino [[Natsume Rin]]
ARENA 08: [[Yaya]] Azuki Azusa Akatsuki Misaki Mei [[Shokuhō Misaki]] Kirigiri Kyōko
ARENA 09: Yui Iona [[Momo Belia Deviluke]] Nyarlathotep [[Chocolat]] Leticia Draculair
ARENA 10: Kuriyama Mirai [[Yukihira Furano]] Kaname Madoka Kasukabe Yō [[Miyauchi Renge]] Natsukawa Masuzu
ARENA 11: Chitanda Eru [[Hiradaira Chisaki]] Shirakiin Ririchiyo [[Nase Mitsuki]] Itsuka Kotori Gasai Yuno
ARENA 12: [[Nōmi Kudryavka]] Mukaido Manaka Takanashi Tōka [[Ai Astin]] Cthugha Tokisaki Kurumi
ARENA 13: Miki Sayaka [[Takao]] Celestia Ludenberg [[Matsuoka Gō]] Koshigaya Komari Tōma Kazusa
>>
ARENA 01: Hiiragi Kagami Okazaki Ushio [[Illyasviel von Einzbern]] [[Gokō Ruri (Kuroneko)]] Kashiwazaki Sena Holo
ARENA 02: [[Tachibana Kanade]] Saten Ruiko [[Sanzen'in Nagi]] Kawashima Ami Kuroi Mato Konjiki no Yami
ARENA 03: Tōwa Erio [[Last Order]] Furukawa Nagisa [[Eucliwood Hellscythe]] Sakurano Kurimu Makise Kurisu
ARENA 04: Hirasawa Ui Haruna Ikaros [[Misaka Mikoto]] Honma Meiko [[Katsura Hinagiku]]
ARENA 05: [[C.C.]] Shiina Mashiro [[Izumi Konata]] Kotobuki Tsumugi Senjōgahara Hitagi Kōsaka Kirino
ARENA 06: Aragaki Ayase Hirasawa Yui [[Mikazuki Yozora]] Asahina Mikuru Ibuki Fūko [[Kanzaki H. Aria]]
ARENA 07: Frenda Seivelun [[Charlotte Belew]] Kitashirakawa Tamako Haqua du Lot Herminium [[Yoshino]] Natsume Rin
ARENA 08: Yaya [[Azuki Azusa]] [[Akatsuki]] Misaki Mei Shokuhō Misaki Kirigiri Kyōko
ARENA 09: Yui [[Iona]] Momo Belia Deviluke Nyarlathotep Chocolat [[Leticia Draculair]]
ARENA 10: Kuriyama Mirai [[Yukihira Furano]] Kaname Madoka Kasukabe Yō [[Miyauchi Renge]] Natsukawa Masuzu
ARENA 11: Chitanda Eru Hiradaira Chisaki [[Shirakiin Ririchiyo]] Nase Mitsuki [[Itsuka Kotori]] Gasai Yuno
ARENA 12: Nōmi Kudryavka Mukaido Manaka Takanashi Tōka [[Ai Astin]] [[Cthugha]] Tokisaki Kurumi
ARENA 13: Miki Sayaka [[Takao]] Celestia Ludenberg Matsuoka Gō [[Koshigaya Komari]] Tōma Kazusa
>>
ARENA 01: [[Hiiragi Kagami]] Okazaki Ushio Illyasviel von Einzbern Gokō Ruri (Kuroneko) Kashiwazaki Sena [[Holo]]
ARENA 02: [[Tachibana Kanade]] [[Saten Ruiko]] Sanzen'in Nagi Kawashima Ami Kuroi Mato Konjiki no Yami
ARENA 03: Tōwa Erio Last Order Furukawa Nagisa [[Eucliwood Hellscythe]] [[Sakurano Kurimu]] Makise Kurisu
ARENA 04: Hirasawa Ui Haruna [[Ikaros]] Misaka Mikoto [[Honma Meiko]] Katsura Hinagiku
ARENA 05: [[C.C.]] Shiina Mashiro Izumi Konata Kotobuki Tsumugi [[Senjōgahara Hitagi]] Kōsaka Kirino
ARENA 06: [[Aragaki Ayase]] Hirasawa Yui [[Mikazuki Yozora]] Asahina Mikuru Ibuki Fūko Kanzaki H. Aria
ARENA 07: [[Frenda Seivelun]] Charlotte Belew Kitashirakawa Tamako [[Haqua du Lot Herminium]] Yoshino Natsume Rin
ARENA 08: Yaya Azuki Azusa [[Akatsuki]] Misaki Mei Shokuhō Misaki [[Kirigiri Kyōko]]
ARENA 09: Yui Iona Momo Belia Deviluke [[Nyarlathotep]] Chocolat [[Leticia Draculair]]
ARENA 10: Kuriyama Mirai Yukihira Furano [[Kaname Madoka]] Kasukabe Yō [[Miyauchi Renge]] Natsukawa Masuzu
ARENA 11: Chitanda Eru Hiradaira Chisaki Shirakiin Ririchiyo [[Nase Mitsuki]] [[Itsuka Kotori]] Gasai Yuno
ARENA 12: Nōmi Kudryavka Mukaido Manaka Takanashi Tōka [[Ai Astin]] Cthugha [[Tokisaki Kurumi]]
ARENA 13: Miki Sayaka [[Takao]] Celestia Ludenberg Matsuoka Gō Koshigaya Komari [[Tōma Kazusa]]
>>
File: Untitled.jpg (143.51 KB, 348x804)
143.51 KB
143.51 KB JPG
Well would you look at that. I have amazing taste.
>>
>>101627904
>No Takao
Nope.
>>
>>101627904
>meat
Why would you ever vote for her? Like I seriously can't understand it.
>>
File: shit saimoe.jpg (43.75 KB, 345x808)
43.75 KB
43.75 KB JPG
I had to pick 8, 4 of which I can barely stand.
No Dekkomori.
>>
>>101627992
>>101628056
I don't expect lesser beings to be able to comprehend my flawless ways.
>>
>>101628180
>flawless ways
Hurr tits and ass.
>>
File: 1310053385551.gif (968.99 KB, 300x169)
968.99 KB
968.99 KB GIF
ARENA 01: Hiiragi Kagami Okazaki Ushio Illyasviel von Einzbern [[Gokō Ruri (Kuroneko)]] Kashiwazaki Sena [[Holo]]
ARENA 02: [[Tachibana Kanade]] Saten Ruiko [[Sanzen'in Nagi]] Kawashima Ami Kuroi Mato Konjiki no Yami
ARENA 03: [[Tōwa Erio]] [[Last Order]] Furukawa Nagisa Eucliwood Hellscythe Sakurano Kurimu Makise Kurisu
ARENA 04: Hirasawa Ui Haruna Ikaros Misaka Mikoto [[Honma Meiko]] [[Katsura Hinagiku]]
ARENA 05: [[C.C.]] [[Shiina Mashiro]] Izumi Konata Kotobuki Tsumugi Senjōgahara Hitagi Kōsaka Kirino
ARENA 06: Aragaki Ayase [[Hirasawa Yui]] Mikazuki Yozora Asahina Mikuru [[Ibuki Fūko]] Kanzaki H. Aria
ARENA 07: Frenda Seivelun Charlotte Belew Kitashirakawa Tamako Haqua du Lot Herminium [[Yoshino]] [[Natsume Rin]]
ARENA 08: Yaya [[Azuki Azusa]] Akatsuki [[Misaki Mei]] Shokuhō Misaki Kirigiri Kyōko
ARENA 09: Yui Iona [[Momo Belia Deviluke]] [[Nyarlathotep]] Chocolat Leticia Draculair
ARENA 10: [[Kuriyama Mirai]] [[Yukihira Furano]] Kaname Madoka Kasukabe Yō Miyauchi Renge Natsukawa Masuzu
ARENA 11: [[Chitanda Eru]] Hiradaira Chisaki [[Shirakiin Ririchiyo]] Nase Mitsuki Itsuka Kotori Gasai Yuno
ARENA 12: [[Nōmi Kudryavka]] Mukaido Manaka Takanashi Tōka Ai Astin [[Cthugha]] Tokisaki Kurumi
ARENA 13: Miki Sayaka Takao Celestia Ludenberg Matsuoka Gō [[Koshigaya Komari]] [[Tōma Kazusa]]

Well, fuck you faggots.
>>
File: my shit tastes.jpg (130.66 KB, 341x786)
130.66 KB
130.66 KB JPG
Did useless bunny lose or something?
>>
>>101628347
Either you're new or you really don't watch much.
>>
>>101628527
>he didn't vote for my favorite character(s)
>must be new or doesn't watch much
>>
ARENA 01: [[Hiiragi Kagami]] Okazaki Ushio Illyasviel von Einzbern [[Gokō Ruri (Kuroneko)]] Kashiwazaki Sena Holo
ARENA 02: Tachibana Kanade Saten Ruiko Sanzen'in Nagi Kawashima Ami [[Kuroi Mato]] [[Konjiki no Yami]]
ARENA 03: [[Tōwa Erio]] Last Order Furukawa Nagisa [[Eucliwood Hellscythe]] Sakurano Kurimu Makise Kurisu
ARENA 04: [[Hirasawa Ui]] [[Haruna]] Ikaros Misaka Mikoto Honma Meiko Katsura Hinagiku
ARENA 05: C.C. Shiina Mashiro [[Izumi Konata]] [[Kotobuki Tsumugi]] Senjōgahara Hitagi Kōsaka Kirino
ARENA 06: Aragaki Ayase [[Hirasawa Yui]] Mikazuki Yozora [[Asahina Mikuru]] Ibuki Fūko Kanzaki H. Aria
ARENA 07: Frenda Seivelun Charlotte Belew [[Kitashirakawa Tamako]] Haqua du Lot Herminium [[Yoshino]] Natsume Rin
ARENA 08: Yaya [[Azuki Azusa]] Akatsuki Misaki Mei Shokuhō Misaki Kirigiri Kyōko
ARENA 09: Yui Iona Momo Belia Deviluke [[Nyarlathotep]] [[Chocolat]] Leticia Draculair
ARENA 10: Kuriyama Mirai Yukihira Furano [[Kaname Madoka]] Kasukabe Yō [[Miyauchi Renge]] Natsukawa Masuzu
ARENA 11: Chitanda Eru Hiradaira Chisaki Shirakiin Ririchiyo Nase Mitsuki Itsuka Kotori Gasai Yuno
ARENA 12: [[Nōmi Kudryavka]] [[Mukaido Manaka]] Takanashi Tōka Ai Astin Cthugha Tokisaki Kurumi
ARENA 13: [[Miki Sayaka]] Takao Celestia Ludenberg Matsuoka Gō [[Koshigaya Komari]] Tōma Kazusa
>>
>>101628347
Why didn't you vote for Renge?
>>
>>101627904
>>101627594
>Kirishit
Kill you're selves.
>>
ARENA 01: Hiiragi Kagami Okazaki Ushio Illyasviel von Einzbern [[Gokō Ruri (Kuroneko)]] [[Kashiwazaki Sena]] Holo
ARENA 02: Tachibana Kanade Saten Ruiko Sanzen'in Nagi [[Kawashima Ami]] Kuroi Mato [[Konjiki no Yami]]
ARENA 03: Tōwa Erio [[Last Order]] Furukawa Nagisa Eucliwood Hellscythe [[Sakurano Kurimu]] Makise Kurisu
ARENA 04: Hirasawa Ui [[Haruna]] Ikaros Misaka Mikoto Honma Meiko [[Katsura Hinagiku]]
ARENA 05: [[C.C.]] [[Shiina Mashiro]] Izumi Konata Kotobuki Tsumugi Senjōgahara Hitagi Kōsaka Kirino
ARENA 06: Aragaki Ayase Hirasawa Yui Mikazuki Yozora [[Asahina Mikuru]] [[Ibuki Fūko]] Kanzaki H. Aria
ARENA 07: Frenda Seivelun [[Charlotte Belew]] Kitashirakawa Tamako Haqua du Lot Herminium [[Yoshino]] Natsume Rin
ARENA 08: Yaya [[Azuki Azusa]] [[Akatsuki]] Misaki Mei Shokuhō Misaki Kirigiri Kyōko
ARENA 09: Yui [[Iona]] Momo Belia Deviluke Nyarlathotep [[Chocolat]] Leticia Draculair
ARENA 10: Kuriyama Mirai Yukihira Furano Kaname Madoka Kasukabe Yō [[Miyauchi Renge]] [[Natsukawa Masuzu]]
ARENA 11: Chitanda Eru Hiradaira Chisaki Shirakiin Ririchiyo [[Nase Mitsuki]] [[Itsuka Kotori]] Gasai Yuno
ARENA 12: Nōmi Kudryavka Mukaido Manaka [[Takanashi Tōka]] Ai Astin Cthugha [[Tokisaki Kurumi]]
ARENA 13: Miki Sayaka [[Takao]] Celestia Ludenberg Matsuoka Gō [[Koshigaya Komari]] Tōma Kazusa
>>
>>101628623
He's probably saying that more because of the amount you left blank.
>>
>>
>>101628887
Well that's because I don't like the others.
>>
File: We Saimoe.jpg (287.85 KB, 582x548)
287.85 KB
287.85 KB JPG
>>101628862
This is my Quiniela, from this post.
>>
>>101628103
>>101629018
>>101629174
Reminder that chuunibyou is a disease which should be stopped
>>
ARENA 01: Hiiragi Kagami Okazaki Ushio Illyasviel von Einzbern Gokō Ruri (Kuroneko) [[Kashiwazaki Sena]] [[Holo]]
ARENA 02: Tachibana Kanade [[Saten Ruiko]] Sanzen'in Nagi [[Kawashima Ami]] Kuroi Mato Konjiki no Yami
ARENA 03: [[Tōwa Erio]] Last Order Furukawa Nagisa Eucliwood Hellscythe Sakurano Kurimu [[Makise Kurisu]]
ARENA 04: Hirasawa Ui Haruna Ikaros [[Misaka Mikoto]] [[Honma Meiko]] Katsura Hinagiku
ARENA 05: [[C.C.]] Shiina Mashiro Izumi Konata Kotobuki Tsumugi [[Senjōgahara Hitagi]] Kōsaka Kirino
ARENA 06: [[Aragaki Ayase]] [[Hirasawa Yui]] Mikazuki Yozora Asahina Mikuru Ibuki Fūko Kanzaki H. Aria
ARENA 07: Frenda Seivelun [[Charlotte Belew]] Kitashirakawa Tamako [[Haqua du Lot Herminium]] Yoshino Natsume Rin
ARENA 08: Yaya [[Azuki Azusa]] Akatsuki Misaki Mei Shokuhō Misaki [[Kirigiri Kyōko]]
ARENA 09: Yui Iona [[Momo Belia Deviluke]] [[Nyarlathotep]] Chocolat Leticia Draculair
ARENA 10: Kuriyama Mirai [[Yukihira Furano]] Kaname Madoka Kasukabe Yō [[Miyauchi Renge]] Natsukawa Masuzu
ARENA 11: [[Chitanda Eru]] [[Hiradaira Chisaki]] Shirakiin Ririchiyo Nase Mitsuki Itsuka Kotori Gasai Yuno
ARENA 12: Nōmi Kudryavka Mukaido Manaka [[Takanashi Tōka]] Ai Astin [[Cthugha]] Tokisaki Kurumi
ARENA 13: Miki Sayaka Takao Celestia Ludenberg [[Matsuoka Gō]] Koshigaya Komari [[Tōma Kazusa]]
>>
Reminder that nobody reads walls of text
>>
>>101629213
>not wanting to fuck retards
>>
File: 1385371008436.jpg (52.77 KB, 392x500)
52.77 KB
52.77 KB JPG
>>
>>101629278
Not everyone is American here.
>>
First I've heard of this.
What characters were in the first two days?
>>
Well would you look at how great my taste is.
>>
File: Superwaifuwars.jpg (87.10 KB, 360x831)
87.10 KB
87.10 KB JPG
Gaze upon my superior taste
>>
File: 1370841779669.jpg (37.15 KB, 459x512)
37.15 KB
37.15 KB JPG
>>101629508
>>101629525
Pretty good
>>
File: Capture.jpg (88.82 KB, 390x816)
88.82 KB
88.82 KB JPG
>>
File: 1390969352271.gif (1.24 MB, 430x344)
1.24 MB
1.24 MB GIF
Oh, wow. Look at all this ridiculously superior taste.
ARENA 01: [[Hiiragi Kagami]] Okazaki Ushio Illyasviel von Einzbern [[Gokō Ruri (Kuroneko)]] Kashiwazaki Sena Holo
ARENA 02: [[Tachibana Kanade]] Saten Ruiko Sanzen'in Nagi [[Kawashima Ami]] Kuroi Mato Konjiki no Yami
ARENA 03: Tōwa Erio Last Order Furukawa Nagisa [[Eucliwood Hellscythe]] [[Sakurano Kurimu]] Makise Kurisu
ARENA 04: [[Hirasawa Ui]] Haruna Ikaros Misaka Mikoto [[Honma Meiko]] Katsura Hinagiku
ARENA 05: C.C. Shiina Mashiro Izumi Konata [[Kotobuki Tsumugi]] Senjōgahara Hitagi [[Kōsaka Kirino]]
ARENA 06: Aragaki Ayase [[Hirasawa Yui]] Mikazuki Yozora [[Asahina Mikuru]] Ibuki Fūko Kanzaki H. Aria
ARENA 07: Frenda Seivelun Charlotte Belew [[Kitashirakawa Tamako]] Haqua du Lot Herminium [[Yoshino]] Natsume Rin
ARENA 08: Yaya [[Azuki Azusa]] [[Akatsuki]] Misaki Mei Shokuhō Misaki Kirigiri Kyōko
ARENA 09: Yui [[Iona]] [[Momo Belia Deviluke]] Nyarlathotep Chocolat Leticia Draculair
ARENA 10: Kuriyama Mirai Yukihira Furano [[Kaname Madoka]] Kasukabe Yō [[Miyauchi Renge]] Natsukawa Masuzu
ARENA 11: [[Chitanda Eru]] Hiradaira Chisaki Shirakiin Ririchiyo Nase Mitsuki Itsuka Kotori [[Gasai Yuno]]
ARENA 12: Nōmi Kudryavka Mukaido Manaka [[Takanashi Tōka]] [[Ai Astin]] Cthugha Tokisaki Kurumi
ARENA 13: [[Miki Sayaka]] Takao Celestia Ludenberg Matsuoka Gō Koshigaya Komari [[Tōma Kazusa]]
>>
>fake saimoe
>>
File: easy.png (365.78 KB, 355x819)
365.78 KB
365.78 KB PNG
My tastes > your tastes.
>>
See you all in three days.
>>
>>101629749
>crab
>>
>>101629937
The other choices are shit, except Touma
>>
>>101629963
Better than Kirino.
>>
ARENA 01: [[Hiiragi Kagami]] [[Okazaki Ushio]] Illyasviel von Einzbern Gokō Ruri (Kuroneko) Kashiwazaki Sena Holo
ARENA 02: Tachibana Kanade Saten Ruiko Sanzen'in Nagi [[Kawashima Ami]] Kuroi Mato [[Konjiki no Yami]]
ARENA 03: Tōwa Erio Last Order [[Furukawa Nagisa]] Eucliwood Hellscythe Sakurano Kurimu [[Makise Kurisu]]
ARENA 04: [[Hirasawa Ui]] Haruna [[Ikaros]] Misaka Mikoto Honma Meiko Katsura Hinagiku
ARENA 05: C.C. Shiina Mashiro Izumi Konata [[Kotobuki Tsumugi]] [[Senjōgahara Hitagi]] Kōsaka Kirino
ARENA 06: Aragaki Ayase [[Hirasawa Yui]] Mikazuki Yozora Asahina Mikuru [[Ibuki Fūko]] Kanzaki H. Aria
ARENA 07: [[Frenda Seivelun]] Charlotte Belew Kitashirakawa Tamako [[Haqua du Lot Herminium]] Yoshino Natsume Rin
ARENA 08: [[Yaya]] Azuki Azusa Akatsuki [[Misaki Mei]] Shokuhō Misaki Kirigiri Kyōko
ARENA 09: [[Yui]] Iona Momo Belia Deviluke Nyarlathotep Chocolat [[Leticia Draculair]]
ARENA 10: Kuriyama Mirai [[Yukihira Furano]] Kaname Madoka Kasukabe Yō [[Miyauchi Renge]] Natsukawa Masuzu
ARENA 11: [[Chitanda Eru]] Hiradaira Chisaki Shirakiin Ririchiyo Nase Mitsuki [[Itsuka Kotori]] Gasai Yuno
ARENA 12: Nōmi Kudryavka [[Mukaido Manaka]] Takanashi Tōka Ai Astin [[Cthugha]] Tokisaki Kurumi
ARENA 13: Miki Sayaka Takao Celestia Ludenberg Matsuoka Gō [[Koshigaya Komari]] [[Tōma Kazusa]]
>>
>>101630061
You still had 3 other, and better girls to choose from.
>>
File: new vote.jpg (138.72 KB, 345x789)
138.72 KB
138.72 KB JPG
>>
I keep wondering what type of people the regular voters on that thing are.

They have abysmal taste. And the people running that shit tend to shove all actually moe characters into one or two groups, while the rest is a waifu popularity contest.
There is a difference between most moe and most favourite character.
>>
>>101630478
Yeah most of don't understand the term moe.
>>
>>101630707
most of them*
>>
>>101630478
So who are those "actually moe" characters?
>>
>>101630864
My favorites
>>
File: l2taste.jpg (72.24 KB, 362x805)
72.24 KB
72.24 KB JPG
Learn to taste
>>
>>
>>101631352
>Sayaka
lel
>>
>>101631352
>taste
>Haruka
>Mirai
>Frenda
>Ayase
>>
>people not voting for Ilya
>>
>>101631480

That's how shitty the other girls are in that group
>>
>>101631701
Just hold down your vote then, sayaka a shit.
>>
>>101631701
>Celes
>shitty
>>
File: prisma_1.jpg (604.32 KB, 1920x1080)
604.32 KB
604.32 KB JPG
>>101631678

S2 soon
>>
File: Capture.png (343.41 KB, 360x828)
343.41 KB
343.41 KB PNG
>>101627342
Top tier taste!
>>
File: vote.png (338.71 KB, 348x811)
338.71 KB
338.71 KB PNG
God tier.
>>
>>101632139
You are alright
>>101632276
You are a faggot
>>
>>101631352
>autism no pet
>shitcat
>haruna
>ayase
>mirai
>fujocolate
>actually watching date a slut
>sayaka

Oh dear
>>
>>101631352
>crab
>>
File: god tier.jpg (132.75 KB, 349x813)
132.75 KB
132.75 KB JPG
Master race
>>
>>101632583
Kirinotard pls leave.
>>
All the Tsunako characters deserve a vote except Origami
>>
File: bestgirls.jpg (141.98 KB, 343x812)
141.98 KB
141.98 KB JPG
>>
>>101632762
Good thing she isn't listed.
For now
>>
>>101632139
>>101632276
>Forgetting to vote for Ririchiyo
>>
>>101627342
ARENA 01: [[Hiiragi Kagami]] Okazaki Ushio [[Illyasviel von Einzbern]] Gokō Ruri (Kuroneko) Kashiwazaki Sena Holo
ARENA 02: [[Tachibana Kanade]] [[Saten Ruiko]] Sanzen'in Nagi Kawashima Ami Kuroi Mato Konjiki no Yami
ARENA 03: Tōwa Erio [[Last Order]] Furukawa Nagisa [[Eucliwood Hellscythe]] Sakurano Kurimu Makise Kurisu
ARENA 04: Hirasawa Ui Haruna Ikaros [[Misaka Mikoto]] [[Honma Meiko]] Katsura Hinagiku
ARENA 05: C.C. Shiina Mashiro [[Izumi Konata]] Kotobuki Tsumugi Senjōgahara Hitagi [[Kōsaka Kirino]]
ARENA 06: Aragaki Ayase [[Hirasawa Yui]] Mikazuki Yozora [[Asahina Mikuru]] Ibuki Fūko Kanzaki H. Aria
ARENA 07: Frenda Seivelun Charlotte Belew Kitashirakawa Tamako [[Haqua du Lot Herminium]] [[Yoshino]] Natsume Rin
ARENA 08: Yaya Azuki Azusa [[Akatsuki]] Misaki Mei [[Shokuhō Misaki]] Kirigiri Kyōko
ARENA 09: [[Yui]] Iona Momo Belia Deviluke [[Nyarlathotep]] Chocolat Leticia Draculair
ARENA 10: Kuriyama Mirai Yukihira Furano [[Kaname Madoka]] [[Kasukabe Yō]] Miyauchi Renge Natsukawa Masuzu
ARENA 11: Chitanda Eru Hiradaira Chisaki Shirakiin Ririchiyo Nase Mitsuki [[Itsuka Kotori]] [[Gasai Yuno]]
ARENA 12: Nōmi Kudryavka Mukaido Manaka Takanashi Tōka Ai Astin [[Cthugha]] [[Tokisaki Kurumi]]
ARENA 13: [[Miki Sayaka]] Takao [[Celestia Ludenberg]] Matsuoka Gō Koshigaya Komari Tōma Kazusa
>>
This ism shit is retarded. The same girls are nominated all the time and the same ones win all the time.
>>
Absolute best taste here, if you disagreee you should be shot on sight.
>>
>>101633138
>Kirino
>Aria
>Yui
lel
>>
Why are there never girls from shows I watch on this thing, and why are the same faces on it over and over, even when new content hasn't been released recently?
>>
File: int s.jpg (141.08 KB, 362x818)
141.08 KB
141.08 KB JPG
>>
>>101633358
Because you're a dirty casual.
>>
>>101633421
Best taste of this thread so far
>>
>>101633358
because a waifu is for life, not just for christmas
>>
>>101633114
Unlike AST, right?
>>
Saimoe and saigar are dead.

Hosaka for saigar
>>
>>101629174
>>101629018
>>101629684
>not voting for Eucliwood
You have shit taste, I'm sorry to say.
>>
File: taste.png (379.32 KB, 349x794)
379.32 KB
379.32 KB PNG
Fight me
>>
File: correctanswers.png (333.66 KB, 356x808)
333.66 KB
333.66 KB PNG
Why is You the only Mondaiji? She's the worst girl.
>>
>>101627904
>sluten
>>
>>101629018
>>101630431
>>101635296
>sluten
>>
File: Taste dot jaypeg.png (347.20 KB, 346x789)
347.20 KB
347.20 KB PNG
Best 3 girls circled in red
>>
>>101635620
Shit taste.
>>
>>101635710

*Great taste
>>
File: saimoe.jpg (138.74 KB, 351x793)
138.74 KB
138.74 KB JPG
ARENA 01: [[Hiiragi Kagami]] Okazaki Ushio Illyasviel von Einzbern [[Gokō Ruri (Kuroneko)]] Kashiwazaki Sena Holo
ARENA 02: Tachibana Kanade [[Saten Ruiko]] Sanzen'in Nagi Kawashima Ami [[Kuroi Mato]] Konjiki no Yami
ARENA 03: Tōwa Erio [[Last Order]] [[Furukawa Nagisa]] Eucliwood Hellscythe Sakurano Kurimu Makise Kurisu
ARENA 04: Hirasawa Ui Haruna Ikaros [[Misaka Mikoto]] [[Honma Meiko]] Katsura Hinagiku
ARENA 05: C.C. Shiina Mashiro [[Izumi Konata]] Kotobuki Tsumugi [[Senjōgahara Hitagi]] Kōsaka Kirino
ARENA 06: Aragaki Ayase [[Hirasawa Yui]] Mikazuki Yozora Asahina Mikuru [[Ibuki Fūko]] Kanzaki H. Aria
ARENA 07: Frenda Seivelun Charlotte Belew Kitashirakawa Tamako Haqua du Lot Herminium Yoshino Natsume Rin
ARENA 08: [[Yaya]] Azuki Azusa Akatsuki Misaki Mei Shokuhō Misaki Kirigiri Kyōko
ARENA 09: Yui Iona Momo Belia Deviluke Nyarlathotep Chocolat Leticia Draculair
ARENA 10: Kuriyama Mirai Yukihira Furano [[Kaname Madoka]] Kasukabe Yō [[Miyauchi Renge]] Natsukawa Masuzu
ARENA 11: [[Chitanda Eru]] Hiradaira Chisaki [[Shirakiin Ririchiyo]] Nase Mitsuki Itsuka Kotori Gasai Yuno
ARENA 12: Nōmi Kudryavka Mukaido Manaka Takanashi Tōka Ai Astin Cthugha Tokisaki Kurumi
ARENA 13: Miki Sayaka Takao Celestia Ludenberg [[Matsuoka Gō]] [[Koshigaya Komari]] Tōma Kazusa
>>
File: shit taste.png (324 KB, 352x805)
324 KB
324 KB PNG
This fucking poll is garbage.

Kind of like my taste.
>>
bow down to my superior taste in second dimensional japanese women
>>
>There are people who are actually voting for Sena and Yozora
>>
>>101636248
Great taste anon.
>>
ARENA 01: Hiiragi Kagami [[Okazaki Ushio]] Illyasviel von Einzbern Gokō Ruri (Kuroneko) Kashiwazaki Sena [[Holo]]
ARENA 02: [[Tachibana Kanade]] Saten Ruiko Sanzen'in Nagi Kawashima Ami [[Kuroi Mato]] Konjiki no Yami
ARENA 03: Tōwa Erio Last Order [[Furukawa Nagisa]] Eucliwood Hellscythe Sakurano Kurimu [[Makise Kurisu]]
ARENA 04: [[Hirasawa Ui]] Haruna Ikaros Misaka Mikoto [[Honma Meiko]] Katsura Hinagiku
ARENA 05: C.C. Shiina Mashiro [[Izumi Konata]] Kotobuki Tsumugi [[Senjōgahara Hitagi]] Kōsaka Kirino
ARENA 06: Aragaki Ayase [[Hirasawa Yui]] Mikazuki Yozora Asahina Mikuru [[Ibuki Fūko]] Kanzaki H. Aria
ARENA 07: Frenda Seivelun Charlotte Belew [[Kitashirakawa Tamako]] Haqua du Lot Herminium Yoshino [[Natsume Rin]]
ARENA 08: Yaya Azuki Azusa Akatsuki [[Misaki Mei]] Shokuhō Misaki [[Kirigiri Kyōko]]
ARENA 09: Yui [[Iona]] Momo Belia Deviluke Nyarlathotep [[Chocolat]] Leticia Draculair
ARENA 10: Kuriyama Mirai Yukihira Furano [[Kaname Madoka]] Kasukabe Yō [[Miyauchi Renge]] Natsukawa Masuzu
ARENA 11: [[Chitanda Eru]] Hiradaira Chisaki [[Shirakiin Ririchiyo]] Nase Mitsuki Itsuka Kotori Gasai Yuno
ARENA 12: Nōmi Kudryavka Mukaido Manaka [[Takanashi Tōka]] Ai Astin [[Cthugha]] Tokisaki Kurumi
ARENA 13: [[Miki Sayaka]] [[Takao]] Celestia Ludenberg Matsuoka Gō Koshigaya Komari Tōma Kazusa
>>
>>101636248
13/26
I suppose that's a pass
>>
ARENA 01: [[Hiiragi Kagami]] Okazaki Ushio Illyasviel von Einzbern [[Gokō Ruri (Kuroneko)]] Kashiwazaki Sena Holo
ARENA 02: Tachibana Kanade Saten Ruiko Sanzen'in Nagi [[Kawashima Ami]] [[Kuroi Mato]] Konjiki no Yami
ARENA 03: Tōwa Erio Last Order Furukawa Nagisa Eucliwood Hellscythe [[Sakurano Kurimu]] [[Makise Kurisu]]
ARENA 04: [[Hirasawa Ui]] Haruna Ikaros [[Misaka Mikoto]] Honma Meiko Katsura Hinagiku
ARENA 05: [[C.C.]] Shiina Mashiro Izumi Konata [[Kotobuki Tsumugi]] Senjōgahara Hitagi Kōsaka Kirino
ARENA 06: Aragaki Ayase Hirasawa Yui Mikazuki Yozora [[Asahina Mikuru]] [[Ibuki Fūko]] Kanzaki H. Aria
ARENA 07: Frenda Seivelun Charlotte Belew Kitashirakawa Tamako Haqua du Lot Herminium Yoshino [[Natsume Rin]]
ARENA 08: [[Yaya]] Azuki Azusa Akatsuki Misaki Mei Shokuhō Misaki [[Kirigiri Kyōko]]
ARENA 09: Yui Iona Momo Belia Deviluke [[Nyarlathotep]] Chocolat Leticia Draculair
ARENA 10: Kuriyama Mirai Yukihira Furano [[Kaname Madoka]] Kasukabe Yō [[Miyauchi Renge]] Natsukawa Masuzu
ARENA 11: [[Chitanda Eru]] Hiradaira Chisaki Shirakiin Ririchiyo Nase Mitsuki Itsuka Kotori [[Gasai Yuno]]
ARENA 12: Nōmi Kudryavka Mukaido Manaka [[Takanashi Tōka]] Ai Astin Cthugha Tokisaki Kurumi
ARENA 13: [[Miki Sayaka]] Takao Celestia Ludenberg [[Matsuoka Gō]] Koshigaya Komari Tōma Kazusa
>>
>>101636346
>there are people that are voting for Sena

Ftfy

Yozora a good girl
>>
File: goldengroup.jpg (74.62 KB, 190x752)
74.62 KB
74.62 KB JPG
WHO IS RESPONSIBLE FOR PUTTING THE BEST CHARACTERS (+horrible imouto) IN THE SAME GROUP!?
>>
>>101629525
>hellscythe
my man
>>
>>101636814
but anon, crab is a shit
>>
File: only the best taste.jpg (265.83 KB, 357x820)
265.83 KB
265.83 KB JPG
>>
Most of these brackets are filled with fucking horse shit characters, so I end up voting for characters judging from their looks and bio.
>>
>>101637408
You know, you don't HAVE to fill out two for every one.
>>
File: 1370168670643.jpg (18.33 KB, 224x180)
18.33 KB
18.33 KB JPG
>>101637493
I'm sorry, I just realized that.
>>
>>101637553
It's okay, you ended up having pretty good taste after all.
>>
File: Jo4NfaO[1].gif (271.31 KB, 480x270)
271.31 KB
271.31 KB GIF
Protect that smile, /a/
>>
File: opinions.png (398.75 KB, 348x815)
398.75 KB
398.75 KB PNG
These are the only correct choices.
>>
>>101638190
>Kirino
>Meat
>Mirai

No
>>
The choice of girls are terrible.
>>
>>101641549
Who do you think should be on the list?
>>
>>101641621

Dejiko
>>
>>101641549
then you should have nominated
>>
>>101635077
Don't get hurt on your way back to MAL
>>
I swear to christ if madoka wins in a landslide again I will kill myself.
>>
File: 6My06[1].jpg (117.18 KB, 314x720)
117.18 KB
117.18 KB JPG
>>
I just picked my waifu for the category she's in and picked random characters for the others. Am I a bad person?
>>
File: non renderable taste.png (187.13 KB, 251x517)
187.13 KB
187.13 KB PNG
Come at me, fgts.
I had to deal with what I had to deal.
>>
>>101646670
You're a stupid person and sounds like low powerlevel too.
>>
>>101647196
Good choices overall.
>>
File: ertgedf3ewdsx.png (362.57 KB, 341x784)
362.57 KB
362.57 KB PNG
>>
File: New Bitmap Image.bmp.png (345.15 KB, 345x785)
345.15 KB
345.15 KB PNG
>>101636814
It's still better than last round where I had 4 where I liked 3-4 and just left 3 empty.

>>101641549
This isn't everyone though I did like the last day more myself.
>>
>>101630864
For example
>Yaya
>Azuki Azusa
>Akatsuki
>Misaki Mei
>Shokuhō Misaki
>Kirigiri Kyōko
4 of 6 characters are moe. Azusa, Akatsuki, Mei, Misaki
Top seeding mechanisms they have there.

And then I ask myself:
What moe trait has Konata? She is a fucking old man inside.
What moe trait has Hitagi? She is a waifu tier woman. But where is the bit that bit that makes your heart skip a beat?
How the fuck do characters like Asuna, Tooka or Holo end up on the list? Saimoe isn't a waifu contest.

Let's just consider Saimoe dead like the original tournament and deal with it, and not jump to cheap replacements like this garbage.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.