[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/a/


File: f73hfvbva.jpg (84.04 KB, 196x870)
84.04 KB
84.04 KB JPG
http://www.internationalsaimoe.com/voting/
>>
File: 1380587616091.jpg (155.73 KB, 600x1046)
155.73 KB
155.73 KB JPG
>inb4 anyone but Mio
>>
Will I be needing a proxy?
Don't want to be wasting my time choosing only to be gaijin blocked and having to go turn on my vpn.
>>
>>101514839
no
>>
File: 1383689861532.gif (2.97 MB, 720x405)
2.97 MB
2.97 MB GIF
ARENA 01: [[Hiradaira Chisaki]] Shiomiya Shiori Takanashi Rikka Noire [[Kujō Karen]] Kuroki Tomoko Yukinoshita Yukino
ARENA 02: Matoi Ryūko [[Kitashirakawa Tamako]] Kuroyukihime Nepgear [[Mikasa Ackerman]] Dekomori Sanae Leticia Draculair
ARENA 03: Himeragi Yukina [[Roromiya Karuta]] Charlotte Belew Kirigiri Kyōko Nishikino Maki Yūki Asuna [[Sakura Kyōko]]
ARENA 04: Kirigaya Suguha [[Morgiana]] [[Akatsuki]] Aoyama Nanami Kurousagi Cthugha Frenda Seivelun
ARENA 05: Chitanda Eru Shokuhō Misaki [[Chocolat]] Tsutsukakushi Tsukiko [[Koshigaya Komari]] Haqua du Lot Herminium Kasukabe Yō
ARENA 06: Natsukawa Masuzu [[Nibutani Shinka]] Myucel Foaran Misaki Mei [[Iona]] Yatogami Tōka Matsuoka Gō
ARENA 07: [[Shinku]] Saber Sengoku Nadeko Shiina Mafuyu Nakano Azusa Fujibayashi Ryō [[Akemi Homura]]
ARENA 08: Fate Testarossa Nagato Yuki Kirishima Shōko [[Kinomoto Sakura]] Sakurano Kurimu [[Aisaka Taiga]] Konoe Subaru
ARENA 09: Kamio Misuzu [[Shirai Kuroko]] Nakamura Yuri Oshino Shinobu Hasegawa Kobato [[Suigintō]] Tōsaka Rin
ARENA 10: [[Kasugano Sora]] Yui-nyan Victorique de Blois Kōsaka Kirino [[Okazaki Ushio]] Matō Sakura Charlotte Dunois
ARENA 11: Illyasviel von Einzbern Akiyama Mio Yuzuriha Inori [[Saten Ruiko]] [[Haruna]] Evangeline A.K. McDowell Sakagami Tomoyo
ARENA 12: Kuroi Mato [[Kashiwazaki Sena]] [[Furukawa Nagisa]] Shana Ikaros Hinamori Amu Kotobuki Tsumugi


I VOTED, DID YOU?
>>
>white on black
Fucking hell, my eyes!
>>
File: 47457.jpg (320.76 KB, 1916x1078)
320.76 KB
320.76 KB JPG
>>101514673
Don't worry, I will always vote my waifu.


ARENA 01: [[Hiradaira Chisaki]] Shiomiya Shiori [[Takanashi Rikka]] Noire Kujō Karen Kuroki Tomoko Yukinoshita Yukino
ARENA 02: Matoi Ryūko [[Kitashirakawa Tamako]] Kuroyukihime Nepgear Mikasa Ackerman [[Dekomori Sanae]] Leticia Draculair
ARENA 03: Himeragi Yukina Roromiya Karuta Charlotte Belew Kirigiri Kyōko [[Nishikino Maki]] Yūki Asuna [[Sakura Kyōko]]
ARENA 04:Kirigaya Suguha Morgiana Akatsuki Aoyama Nanami [[Kurousagi]] Cthugha [[Frenda Seivelun]]
ARENA 05: [[Chitanda Eru]] Shokuhō Misaki [[Chocolat]] Tsutsukakushi Tsukiko Koshigaya Komari Haqua du Lot Herminium Kasukabe Yō
ARENA 06: Natsukawa Masuzu [[Nibutani Shinka]] [[Myucel Foaran]] Misaki Mei Iona Yatogami Tōka Matsuoka Gō
ARENA 07: Shinku [[Saber]] Sengoku Nadeko Shiina Mafuyu [[Nakano Azusa]] Fujibayashi Ryō Akemi Homura
ARENA 08: Fate Testarossa Nagato Yuki Kirishima Shōko [[Kinomoto Sakura]] Sakurano Kurimu [[Aisaka Taiga]] Konoe Subaru
ARENA 09: Kamio Misuzu Shirai Kuroko Nakamura Yuri [[Oshino Shinobu]] [[Hasegawa Kobato]] Suigintō Tōsaka Rin
ARENA 10: Kasugano Sora [[Yui-nyan]] Victorique de Blois Kōsaka Kirino [[Okazaki Ushio]] Matō Sakura Charlotte Dunois
ARENA 11: [[Illyasviel von Einzbern]] [[Akiyama Mio]] Yuzuriha Inori Saten Ruiko Haruna Evangeline A.K. McDowell Sakagami Tomoyo
ARENA 12: Kuroi Mato [[Kashiwazaki Sena]] Furukawa Nagisa Shana Ikaros Hinamori Amu [[Kotobuki Tsumugi]]
>>
>some of my favorite girls aren't there
Why would I care for such shitty and rigged competition?
>>
>>101514621
ARENA 01: Hiradaira Chisaki [[Shiomiya Shiori]] [[Takanashi Rikka]] Noire Kujō Karen Kuroki Tomoko Yukinoshita Yukino
ARENA 02: [[Matoi Ryūko]] Kitashirakawa Tamako Kuroyukihime Nepgear [[Mikasa Ackerman]] Dekomori Sanae Leticia Draculair
ARENA 03: Himeragi Yukina Roromiya Karuta Charlotte Belew Kirigiri Kyōko Nishikino Maki [[Yūki Asuna]] [[Sakura Kyōko]]
ARENA 04: [[Kirigaya Suguha]] Morgiana [[Akatsuki]] Aoyama Nanami Kurousagi Cthugha Frenda Seivelun
ARENA 05: [[Chitanda Eru]] Shokuhō Misaki Chocolat Tsutsukakushi Tsukiko Koshigaya Komari [[Haqua du Lot Herminium]] Kasukabe Yō
ARENA 06: Natsukawa Masuzu [[Nibutani Shinka]] Myucel Foaran Misaki Mei Iona Yatogami Tōka [[Matsuoka Gō]]
ARENA 07: Shinku Saber Sengoku Nadeko Shiina Mafuyu [[Nakano Azusa]] Fujibayashi Ryō [[Akemi Homura]]
ARENA 08: Fate Testarossa [[Nagato Yuki]] Kirishima Shōko Kinomoto Sakura Sakurano Kurimu [[Aisaka Taiga]] Konoe Subaru
ARENA 09: Kamio Misuzu [[Shirai Kuroko]] Nakamura Yuri [[Oshino Shinobu]] Hasegawa Kobato Suigintō Tōsaka Rin
ARENA 10: Kasugano Sora Yui-nyan [[Victorique de Blois]] Kōsaka Kirino [[Okazaki Ushio]] Matō Sakura Charlotte Dunois
ARENA 11: Illyasviel von Einzbern [[Akiyama Mio]] Yuzuriha Inori Saten Ruiko Haruna Evangeline A.K. McDowell [[Sakagami Tomoyo]]
ARENA 12: Kuroi Mato Kashiwazaki Sena [[Furukawa Nagisa]] Shana Ikaros Hinamori Amu [[Kotobuki Tsumugi]]

My choices are impeccable.
>>
File: saimoe.png (2.15 MB, 868x2785)
2.15 MB
2.15 MB PNG
Reminded me that I still need to watch Love Live and Hentai Ouji.
>>
File: 3948752756.png (33.72 KB, 346x193)
33.72 KB
33.72 KB PNG
So many hard choices.

ARENA 01: Hiradaira Chisaki Shiomiya Shiori [[Takanashi Rikka]] Noire Kujō Karen Kuroki Tomoko [[Yukinoshita Yukino]]
ARENA 02: [[Matoi Ryūko]] Kitashirakawa Tamako Kuroyukihime Nepgear Mikasa Ackerman [[Dekomori Sanae]] Leticia Draculair
ARENA 03: [[Himeragi Yukina]] Roromiya Karuta Charlotte Belew Kirigiri Kyōko Nishikino Maki [[Yūki Asuna]] Sakura Kyōko
ARENA 04: Kirigaya Suguha Morgiana [[Akatsuki]] [[Aoyama Nanami]] Kurousagi Cthugha Frenda Seivelun
ARENA 05: Chitanda Eru Shokuhō Misaki Chocolat [[Tsutsukakushi Tsukiko]] Koshigaya Komari [[Haqua du Lot Herminium]] Kasukabe Yō
ARENA 06: Natsukawa Masuzu [[Nibutani Shinka]] [[Myucel Foaran]] Misaki Mei Iona Yatogami Tōka Matsuoka Gō
ARENA 07: Shinku Saber [[Sengoku Nadeko]] Shiina Mafuyu [[Nakano Azusa]] Fujibayashi Ryō Akemi Homura
ARENA 08: Fate Testarossa Nagato Yuki Kirishima Shōko Kinomoto Sakura Sakurano Kurimu [[Aisaka Taiga]] [[Konoe Subaru]]
ARENA 09: Kamio Misuzu Shirai Kuroko [[Nakamura Yuri]] [[Oshino Shinobu]] Hasegawa Kobato Suigintō Tōsaka Rin
ARENA 10: [[Kasugano Sora]] Yui-nyan Victorique de Blois Kōsaka Kirino Okazaki Ushio Matō Sakura [[Charlotte Dunois]]
ARENA 11: [[Illyasviel von Einzbern]] [[Akiyama Mio]] Yuzuriha Inori Saten Ruiko Haruna Evangeline A.K. McDowell Sakagami Tomoyo
ARENA 12: Kuroi Mato [[Kashiwazaki Sena]] Furukawa Nagisa Shana Ikaros Hinamori Amu [[Kotobuki Tsumugi]]
>>
>not voting for Karen
Stop it.
>>
File: SNDMIdH.png (60.01 KB, 325x219)
60.01 KB
60.01 KB PNG
Some choices were harder than others.

ARENA 01: Hiradaira Chisaki Shiomiya Shiori Takanashi Rikka [[Noire]] [[Kujō Karen]] Kuroki Tomoko Yukinoshita Yukino
ARENA 02: Matoi Ryūko Kitashirakawa Tamako [[Kuroyukihime]] Nepgear Mikasa Ackerman Dekomori Sanae [[Leticia Draculair]]
ARENA 03: [[Himeragi Yukina]] Roromiya Karuta [[Charlotte Belew]] Kirigiri Kyōko Nishikino Maki Yūki Asuna Sakura Kyōko
ARENA 04: Kirigaya Suguha Morgiana [[Akatsuki]] Aoyama Nanami Kurousagi [[Cthugha]] Frenda Seivelun
ARENA 05: Chitanda Eru Shokuhō Misaki Chocolat Tsutsukakushi Tsukiko [[Koshigaya Komari]] Haqua du Lot Herminium [[Kasukabe Yō]]
ARENA 06: Natsukawa Masuzu Nibutani Shinka [[Myucel Foaran]] Misaki Mei [[Iona]] Yatogami Tōka Matsuoka Gō
ARENA 07: Shinku Saber Sengoku Nadeko [[Shiina Mafuyu]] [[Nakano Azusa]] Fujibayashi Ryō Akemi Homura
ARENA 08: Fate Testarossa Nagato Yuki Kirishima Shōko Kinomoto Sakura Sakurano Kurimu [[Aisaka Taiga]] [[Konoe Subaru]]
ARENA 09: Kamio Misuzu Shirai Kuroko Nakamura Yuri Oshino Shinobu [[Hasegawa Kobato]] Suigintō [[Tōsaka Rin]]
ARENA 10: [[Kasugano Sora]] Yui-nyan [[Victorique de Blois]] Kōsaka Kirino Okazaki Ushio Matō Sakura Charlotte Dunois
ARENA 11: [[Illyasviel von Einzbern]] Akiyama Mio Yuzuriha Inori Saten Ruiko Haruna [[Evangeline A.K. McDowell]] Sakagami Tomoyo
ARENA 12: Kuroi Mato Kashiwazaki Sena Furukawa Nagisa [[Shana]] [[Ikaros]] Hinamori Amu Kotobuki Tsumugi
>>
ISML a shit.

ARENA 01: Hiradaira Chisaki Shiomiya Shiori [[Takanashi Rikka]] Noire [[Kujō Karen]] Kuroki Tomoko Yukinoshita Yukino
ARENA 02: Matoi Ryūko Kitashirakawa Tamako [[Kuroyukihime]] Nepgear Mikasa Ackerman [[Dekomori Sanae]] Leticia Draculair
ARENA 03: Himeragi Yukina [[Roromiya Karuta]] Charlotte Belew Kirigiri Kyōko Nishikino Maki Yūki Asuna [[Sakura Kyōko]]
ARENA 04: Kirigaya Suguha [[Morgiana]] Akatsuki Aoyama Nanami Kurousagi [[Cthugha]] Frenda Seivelun
ARENA 05: [[Chitanda Eru]] Shokuhō Misaki Chocolat [[Tsutsukakushi Tsukiko]] Koshigaya Komari Haqua du Lot Herminium Kasukabe Yō
ARENA 06: Natsukawa Masuzu Nibutani Shinka [[Myucel Foaran]] [[Misaki Mei]] Iona Yatogami Tōka Matsuoka Gō
ARENA 07: Shinku Saber [[Sengoku Nadeko]] [[Shiina Mafuyu]] Nakano Azusa Fujibayashi Ryō Akemi Homura
ARENA 08: Fate Testarossa Nagato Yuki Kirishima Shōko Kinomoto Sakura [[Sakurano Kurimu]] [[Aisaka Taiga]] Konoe Subaru
ARENA 09: Kamio Misuzu Shirai Kuroko Nakamura Yuri [[Oshino Shinobu]] [[Hasegawa Kobato]] Suigintō Tōsaka Rin
ARENA 10: Kasugano Sora Yui-nyan [[Victorique de Blois]] Kōsaka Kirino Okazaki Ushio Matō Sakura [[Charlotte Dunois]]
ARENA 11: Illyasviel von Einzbern Akiyama Mio Yuzuriha Inori [[Saten Ruiko]] [[Haruna]] Evangeline A.K. McDowell Sakagami Tomoyo
ARENA 12: Kuroi Mato Kashiwazaki Sena [[Furukawa Nagisa]] [[Shana]] Ikaros Hinamori Amu Kotobuki Tsumugi
>>
File: 17377388_p0.png (115.91 KB, 600x390)
115.91 KB
115.91 KB PNG
No Madoka?
>>
ARENA 01: Hiradaira Chisaki Shiomiya Shiori Takanashi Rikka [[Noire]] Kujō Karen [[Kuroki Tomoko]] Yukinoshita Yukino
ARENA 02: [[Matoi Ryūko]] Kitashirakawa Tamako [[Kuroyukihime]] Nepgear Mikasa Ackerman Dekomori Sanae Leticia Draculair
ARENA 03: Himeragi Yukina [[Roromiya Karuta]] Charlotte Belew [[Kirigiri Kyōko]] Nishikino Maki Yūki Asuna Sakura Kyōko
ARENA 04: Kirigaya Suguha Morgiana [[Akatsuki]] Aoyama Nanami Kurousagi [[Cthugha]] Frenda Seivelun
ARENA 05: Chitanda Eru [[Shokuhō Misaki]] Chocolat Tsutsukakushi Tsukiko Koshigaya Komari [[Haqua du Lot Herminium]] Kasukabe Yō
ARENA 06: [[Natsukawa Masuzu]] Nibutani Shinka [[Myucel Foaran]] Misaki Mei Iona Yatogami Tōka Matsuoka Gō
ARENA 07: [[Shinku]] Saber Sengoku Nadeko [[Shiina Mafuyu]] Nakano Azusa Fujibayashi Ryō Akemi Homura
ARENA 08: Fate Testarossa [[Nagato Yuki]] [[Kirishima Shōko]] Kinomoto Sakura Sakurano Kurimu Aisaka Taiga Konoe Subaru
ARENA 09: Kamio Misuzu Shirai Kuroko Nakamura Yuri [[Oshino Shinobu]] Hasegawa Kobato [[Suigintō]] Tōsaka Rin
ARENA 10: Kasugano Sora [[Yui-nyan]] Victorique de Blois Kōsaka Kirino Okazaki Ushio Matō Sakura [[Charlotte Dunois]]
ARENA 11: Illyasviel von Einzbern Akiyama Mio [[Yuzuriha Inori]] Saten Ruiko Haruna [[Evangeline A.K. McDowell]] Sakagami Tomoyo
ARENA 12: [[Kuroi Mato]] Kashiwazaki Sena Furukawa Nagisa Shana Ikaros Hinamori Amu Kotobuki Tsumugi
>>
ARENA 01: Hiradaira Chisaki Shiomiya Shiori Takanashi Rikka Noire [[Kujō Karen]] Kuroki Tomoko [[Yukinoshita Yukino]]
ARENA 02: Matoi Ryūko Kitashirakawa Tamako Kuroyukihime [[Nepgear]] Mikasa Ackerman Dekomori Sanae [[Leticia Draculair]]
ARENA 03: Himeragi Yukina Roromiya Karuta Charlotte Belew [[Kirigiri Kyōko]] Nishikino Maki Yūki Asuna [[Sakura Kyōko]]
ARENA 04: Kirigaya Suguha Morgiana [[Akatsuki]] Aoyama Nanami Kurousagi [[Cthugha]] Frenda Seivelun
ARENA 05: Chitanda Eru [[Shokuhō Misaki]] Chocolat [[Tsutsukakushi Tsukiko]] Koshigaya Komari Haqua du Lot Herminium Kasukabe Yō
ARENA 06: Natsukawa Masuzu [[Nibutani Shinka]] [[Myucel Foaran]] Misaki Mei Iona Yatogami Tōka Matsuoka Gō
ARENA 07: Shinku Saber Sengoku Nadeko [[Shiina Mafuyu]] Nakano Azusa Fujibayashi Ryō [[Akemi Homura]]
ARENA 08: Fate Testarossa [[Nagato Yuki]] Kirishima Shōko Kinomoto Sakura Sakurano Kurimu [[Aisaka Taiga]] Konoe Subaru
ARENA 09: Kamio Misuzu Shirai Kuroko Nakamura Yuri [[Oshino Shinobu]] [[Hasegawa Kobato]] Suigintō Tōsaka Rin
ARENA 10: [[Kasugano Sora]] Yui-nyan [[Victorique de Blois]] Kōsaka Kirino Okazaki Ushio Matō Sakura Charlotte Dunois
ARENA 11: [[Illyasviel von Einzbern]] Akiyama Mio Yuzuriha Inori Saten Ruiko Haruna [[Evangeline A.K. McDowell]] Sakagami Tomoyo
ARENA 12: Kuroi Mato Kashiwazaki Sena Furukawa Nagisa [[Shana]] [[Ikaros]] Hinamori Amu Kotobuki Tsumugi
>>
>>101515332
>Suguha
>Ryuuko
>Mikasa tu casa
>Azusa
>Impeccable
Nice joke.
>>
>>101515614
Where were you in the last few editions when basically no one was voting for her?
>>
I believe this is half of the girls currently in the competition, not all.
>>
I predict Shinobu vs Charlotte at the finals.
>>
ARENA 01: Hiradaira Chisaki Shiomiya Shiori [[Takanashi Rikka]] Noire Kujō Karen Kuroki Tomoko [[Yukinoshita Yukino]]
ARENA 02: [[Matoi Ryūko]] Kitashirakawa Tamako Kuroyukihime Nepgear Mikasa Ackerman Dekomori Sanae [[Leticia Draculair]]
ARENA 03: Himeragi Yukina Roromiya Karuta Charlotte Belew Kirigiri Kyōko Nishikino Maki Yūki Asuna Sakura Kyōko
ARENA 04: Kirigaya Suguha Morgiana [[Akatsuki]] Aoyama Nanami [[Kurousagi]] Cthugha Frenda Seivelun
ARENA 05: Chitanda Eru Shokuhō Misaki [[Chocolat]] Tsutsukakushi Tsukiko [[Koshigaya Komari]] Haqua du Lot Herminium Kasukabe Yō
ARENA 06: [[Natsukawa Masuzu]] Nibutani Shinka Myucel Foaran Misaki Mei Iona [[Yatogami Tōka]] Matsuoka Gō
ARENA 07: Shinku [[Saber]] Sengoku Nadeko Shiina Mafuyu Nakano Azusa Fujibayashi Ryō [[Akemi Homura]]
ARENA 08: Fate Testarossa [[Nagato Yuki]] Kirishima Shōko Kinomoto Sakura Sakurano Kurimu Aisaka Taiga Konoe Subaru
ARENA 09: Kamio Misuzu Shirai Kuroko [[Nakamura Yuri]] [[Oshino Shinobu]] Hasegawa Kobato Suigintō Tōsaka Rin
ARENA 10: Kasugano Sora [[Yui-nyan]] Victorique de Blois Kōsaka Kirino Okazaki Ushio Matō Sakura [[Charlotte Dunois]]
ARENA 11: Illyasviel von Einzbern [[Akiyama Mio]] Yuzuriha Inori Saten Ruiko [[Haruna]] Evangeline A.K. McDowell Sakagami Tomoyo
ARENA 12: [[Kuroi Mato]] [[Kashiwazaki Sena]] Furukawa Nagisa Shana Ikaros Hinamori Amu Kotobuki Tsumugi

Check out my god tier tastes, you plebs.
>>
>>101516367
Nice joke.
>>
>>101516283
But I vote for her anywhere I can, it's kind of depressing to loose often.
>>
>Haruna

Absolute disgusting
>>
File: 1359760342960.jpg (1.33 MB, 1157x1636)
1.33 MB
1.33 MB JPG
>Three characters from Mondaiji
Yes!
>>
Okay, what happens now?
>>
ARENA 01: Hiradaira Chisaki [[Shiomiya Shiori]] [[Takanashi Rikka]] Noire Kujō Karen Kuroki Tomoko Yukinoshita Yukino
ARENA 02: Matoi Ryūko Kitashirakawa Tamako Kuroyukihime Nepgear Mikasa Ackerman Dekomori Sanae Leticia Draculair
ARENA 03: Himeragi Yukina [[Roromiya Karuta]] Charlotte Belew [[Kirigiri Kyōko]] Nishikino Maki Yūki Asuna Sakura Kyōko
ARENA 04: Kirigaya Suguha Morgiana Akatsuki Aoyama Nanami [[Kurousagi]] [[Cthugha]] Frenda Seivelun
ARENA 05: Chitanda Eru Shokuhō Misaki [[Chocolat]] [[Tsutsukakushi Tsukiko]] Koshigaya Komari Haqua du Lot Herminium Kasukabe Yō
ARENA 06: Natsukawa Masuzu [[Nibutani Shinka]] [[Myucel Foaran]] Misaki Mei Iona Yatogami Tōka Matsuoka Gō
ARENA 07: Shinku [[Saber]] [[Sengoku Nadeko]] Shiina Mafuyu Nakano Azusa Fujibayashi Ryō Akemi Homura
ARENA 08: Fate Testarossa Nagato Yuki [[Kirishima Shōko]] Kinomoto Sakura Sakurano Kurimu Aisaka Taiga [[Konoe Subaru]]
ARENA 09: Kamio Misuzu Shirai Kuroko Nakamura Yuri Oshino Shinobu [[Hasegawa Kobato]] Suigintō [[Tōsaka Rin]]
ARENA 10: Kasugano Sora Yui-nyan Victorique de Blois Kōsaka Kirino Okazaki Ushio [[Matō Sakura]] [[Charlotte Dunois]]
ARENA 11: [[Illyasviel von Einzbern]] Akiyama Mio Yuzuriha Inori Saten Ruiko [[Haruna]] Evangeline A.K. McDowell Sakagami Tomoyo
ARENA 12: Kuroi Mato [[Kashiwazaki Sena]] Furukawa Nagisa Shana Ikaros [[Hinamori Amu]] Kotobuki Tsumugi
>>
>>101514839
It's INTERNATIONAL saimoe.
>>
>>101516722
And the only saimoe alive.
>>
You don't need to vote for 2 characters per ARENA you know. One is enough.
>>
>>101516838
No i must vote for them all.
>>
You faggots better Vote for Sakura
>>
>>101516639
You wait, and then they'll announce the results, and you find out just how shit everyone's taste is.
Just look at some of the previous "winners": Katsura Hinagiku, Akiyama Mio, Misaka Mikoto, Rei-I mean, Tachibana Kanade, and Kuroneko
>>
File: vote.png (365.58 KB, 270x902)
365.58 KB
365.58 KB PNG
I'm ok with this.
>>
>>101517133

Anon how dare you talk shit about my waifu. You best be ready for a gentleman's duel.
>>
File: My Votes.jpg (966.34 KB, 824x2632)
966.34 KB
966.34 KB JPG
Here goes nothing
>>
>tfw someone votes for a piece of shit instead of your waifu
I pity you poor fools who can never know the joy felt from having a good taste in little chinese girls.
>>
>only DAL is Tohka
>only 2 neps are Gear and Nowa

Heresy.
>>
>Aoyama
>Cthuko
>Kurousagi
>Akatsuki
>Frenda

Welp that row was stacked with great choices, the rest were easy picks.
>>
>>101517506
>good taste
That means your waifu is a cum dumbster
>>
>>101517698
If that were true, you probably would have voted for her instead. But, alas, since she's a good girl, she goes unappreciated.
>>
File: muh shit taste.png (366.46 KB, 277x912)
366.46 KB
366.46 KB PNG
>>101516567
And I voted for them three.

>>101517641
Anyone voting for Noire is a pleb.

And I agree about only one DAL, but voted for her anyways.
>>
>>101517760
>anyone voting for Noire is a pleb
Says the guy voting for Saten.
>>
>>101517862
Better than a shitty tsundere.
>>
This is just one section of the prelims. There are a lot more characters than just these.
>>
done.
>>
Guys, I only recognized maybe a sixth of these girls. Does this mean I can still be saved or am I in too deep?
>>
File: ShitTaste.png (381.88 KB, 290x927)
381.88 KB
381.88 KB PNG
>>
>>101518000

Nigaa you serious? Most of these girls are from last year. Get off /a/ and get to work on your backlog.
>>
ARENA 01: Hiradaira Chisaki Shiomiya Shiori Takanashi Rikka Noire [[Kujō Karen]] [[Kuroki Tomoko]] Yukinoshita Yukino
ARENA 02: Matoi Ryūko Kitashirakawa Tamako Kuroyukihime [[Nepgear]] Mikasa Ackerman Dekomori Sanae [[Leticia Draculair]]
ARENA 03: Himeragi Yukina Roromiya Karuta [[Charlotte Belew]] Kirigiri Kyōko Nishikino Maki Yūki Asuna [[Sakura Kyōko]]
ARENA 04: Kirigaya Suguha Morgiana [[Akatsuki]] Aoyama Nanami [[Kurousagi]] Cthugha Frenda Seivelun
ARENA 05: Chitanda Eru Shokuhō Misaki Chocolat [[Tsutsukakushi Tsukiko]] Koshigaya Komari [[Haqua du Lot Herminium]] Kasukabe Yō
ARENA 06: [[Natsukawa Masuzu]] Nibutani Shinka Myucel Foaran Misaki Mei [[Iona]] Yatogami Tōka Matsuoka Gō
ARENA 07: Shinku Saber Sengoku Nadeko [[Shiina Mafuyu]] Nakano Azusa Fujibayashi Ryō [[Akemi Homura]]
ARENA 08: Fate Testarossa Nagato Yuki Kirishima Shōko Kinomoto Sakura [[Sakurano Kurimu]] [[Aisaka Taiga]] Konoe Subaru
ARENA 09: Kamio Misuzu Shirai Kuroko Nakamura Yuri [[Oshino Shinobu]] Hasegawa Kobato [[Suigintō]] Tōsaka Rin
ARENA 10: [[Kasugano Sora]] Yui-nyan Victorique de Blois Kōsaka Kirino Okazaki Ushio [[Matō Sakura]] Charlotte Dunois
ARENA 11: [[Illyasviel von Einzbern]] [[Akiyama Mio]] Yuzuriha Inori Saten Ruiko Haruna Evangeline A.K. McDowell Sakagami Tomoyo
ARENA 12: Kuroi Mato [[Kashiwazaki Sena]] Furukawa Nagisa Shana Ikaros Hinamori Amu [[Kotobuki Tsumugi]]
>>
Please vote for Sakura ;_;
>>
>people here actually vote for Haruna, Asuna, Mikasa and Ryuko

/v/ please.
>>
Mikasa vs Ryuuko. Nepgear as well.
Fuck, I can't decide.
>>
>>101518174
>Hating on Haruna
Whatever dude, thats your opinion.

I only voted for Asuna because I didn't want to leave that row blank. Asuna a shit. Everybody else you listed are shit as well.
>>
Only needed to vote for Homura. She has no chance of winning but whatever.
>>
ARENA 01: Hiradaira Chisaki [[Shiomiya Shiori]] Takanashi Rikka Noire Kujō Karen [[Kuroki Tomoko]] Yukinoshita Yukino
ARENA 02: Matoi Ryūko Kitashirakawa Tamako [[Kuroyukihime]] Nepgear Mikasa Ackerman [[Dekomori Sanae]] Leticia Draculair
ARENA 03: Himeragi Yukina [[Roromiya Karuta]] Charlotte Belew Kirigiri Kyōko Nishikino Maki Yūki Asuna [[Sakura Kyōko]]
ARENA 04: Kirigaya Suguha Morgiana [[Akatsuki]] Aoyama Nanami Kurousagi Cthugha [[Frenda Seivelun]]
ARENA 05: Chitanda Eru Shokuhō Misaki Chocolat [[Tsutsukakushi Tsukiko]] Koshigaya Komari [[Haqua du Lot Herminium]] Kasukabe Yō
ARENA 06: Natsukawa Masuzu [[Nibutani Shinka]] Myucel Foaran Misaki Mei Iona Yatogami Tōka [[Matsuoka Gō]]
ARENA 07: [[Shinku]] Saber [[Sengoku Nadeko]] Shiina Mafuyu Nakano Azusa Fujibayashi Ryō Akemi Homura
ARENA 08: Fate Testarossa [[Nagato Yuki]] Kirishima Shōko Kinomoto Sakura Sakurano Kurimu [[Aisaka Taiga]] Konoe Subaru
ARENA 09: Kamio Misuzu Shirai Kuroko [[Nakamura Yuri]] [[Oshino Shinobu]] Hasegawa Kobato Suigintō Tōsaka Rin
ARENA 10: Kasugano Sora [[Yui-nyan]] Victorique de Blois Kōsaka Kirino [[Okazaki Ushio]] Matō Sakura Charlotte Dunois
ARENA 11: Illyasviel von Einzbern [[Akiyama Mio]] Yuzuriha Inori [[Saten Ruiko]] Haruna Evangeline A.K. McDowell Sakagami Tomoyo
ARENA 12: Kuroi Mato [[Kashiwazaki Sena]] Furukawa Nagisa Shana Ikaros [[Hinamori Amu]] Kotobuki Tsumugi
>>
>>101516639
You vote every week for like almost a year just to see Chinese botnet decide everything.
>>
>People voting Haruna
>>
>>101514621
International saimoe is even dumber than regular saimoe. Fuck this dumb outdated bullshit.
>>
>>101518438
This guy knows what's up.
>>
File: cap3.png (2.11 MB, 828x2739)
2.11 MB
2.11 MB PNG
>>
>>101517133
You talkin shit about my waifu?
>>
>>101518438

Actually, ISML has been going for so long that they're probably the best at detecting and removing proxy/bot votes. Special scrutiny for anything from a Chinese IP.
>>
>>101518530
Yeah, sure. Except they do everything in secret so you can't know this. Maybe they just make up the final results as they see fit.
>>
Why are there girls from 8 years ago?
>>
>>101518530
In Kanade vs Mikoto in Topaz 1 last year there were over 10k votes deleted. Still 17k valid.
>>
>>101518587

Because only the best girls from all time get to be in ISML. Shit girls from the last year just need not apply.
>>
>>101516838
>liking only character out of any random six
Having only two slots is a problem.

>>101517133
Fuck you.
>>
File: 1356646035819.png (2.11 KB, 168x154)
2.11 KB
2.11 KB PNG
>>101517133
That's rather unfortunate.

>>101517370
>>101518521
>miofags
>>
Who gets through?
The top 2 every Arena?
>>
ARENA 01: Hiradaira Chisaki Shiomiya Shiori [[Takanashi Rikka]] Noire [[Kujō Karen]] Kuroki Tomoko Yukinoshita Yukino

ARENA 02: Matoi Ryūko Kitashirakawa Tamako Kuroyukihime Nepgear [[Mikasa Ackerman]] [[Dekomori Sanae]] Leticia Draculair

ARENA 03: Himeragi Yukina Roromiya Karuta Charlotte Belew Kirigiri Kyōko Nishikino Maki [[Yūki Asuna]] [[Sakura Kyōko]]

ARENA 04: [[Kirigaya Suguha]] Morgiana [[Akatsuki]] Aoyama Nanami Kurousagi Cthugha Frenda Seivelun

ARENA 05: Chitanda Eru Shokuhō Misaki [[Chocolat]] Tsutsukakushi Tsukiko [[Koshigaya Komari]] Haqua du Lot Herminium Kasukabe Yō

ARENA 06: Natsukawa Masuzu Nibutani Shinka Myucel Foaran [[Misaki Mei]] [[Iona]] Yatogami Tōka Matsuoka Gō

ARENA 07: Shinku Saber Sengoku Nadeko Shiina Mafuyu Nakano Azusa [[Fujibayashi Ryō]] [[Akemi Homura]]

ARENA 08: Fate Testarossa [[Nagato Yuki]] Kirishima Shōko Kinomoto Sakura Sakurano Kurimu [[Aisaka Taiga]] Konoe Subaru

ARENA 09: Kamio Misuzu Shirai Kuroko [[Nakamura Yuri]] Oshino Shinobu Hasegawa Kobato Suigintō [[Tōsaka Rin]]

ARENA 10: Kasugano Sora [[Yui-nyan]] Victorique de Blois Kōsaka Kirino [[Okazaki Ushio]] Matō Sakura Charlotte Dunois

ARENA 11: Illyasviel von Einzbern [[Akiyama Mio]] Yuzuriha Inori Saten Ruiko Haruna Evangeline A.K. McDowell [[Sakagami Tomoyo]]

ARENA 12: [[Kuroi Mato]] Kashiwazaki Sena [[Furukawa Nagisa]] Shana Ikaros Hinamori Amu Kotobuki Tsumugi
>>
>>101518587
Eu or Tenshi will win anyway, what's the difference?
>>
ARENA 01: Hiradaira Chisaki Shiomiya Shiori [[Takanashi Rikka]] Noire Kujō Karen [[Kuroki Tomoko]] Yukinoshita Yukino
ARENA 02: [[Matoi Ryūko]] Kitashirakawa Tamako Kuroyukihime Nepgear [[Mikasa Ackerman]] Dekomori Sanae Leticia Draculair
ARENA 03: Himeragi Yukina Roromiya Karuta Charlotte Belew Kirigiri Kyōko Nishikino Maki [[Yūki Asuna]] [[Sakura Kyōko]]
ARENA 04: Kirigaya Suguha Morgiana Akatsuki Aoyama Nanami Kurousagi [[Cthugha]] [[Frenda Seivelun]]
ARENA 05: Chitanda Eru [[Shokuhō Misaki]] Chocolat [[Tsutsukakushi Tsukiko]] Koshigaya Komari Haqua du Lot Herminium Kasukabe Yō
ARENA 06: [[Natsukawa Masuzu]] Nibutani Shinka Myucel Foaran [[Misaki Mei]] Iona Yatogami Tōka Matsuoka Gō
ARENA 07: Shinku [[Saber]] Sengoku Nadeko Shiina Mafuyu Nakano Azusa Fujibayashi Ryō [[Akemi Homura]]
ARENA 08: Fate Testarossa [[Nagato Yuki]] Kirishima Shōko [[Kinomoto Sakura]] Sakurano Kurimu Aisaka Taiga Konoe Subaru
ARENA 09: Kamio Misuzu [[Shirai Kuroko]] Nakamura Yuri Oshino Shinobu [[Hasegawa Kobato]] Suigintō Tōsaka Rin
ARENA 10: Kasugano Sora [[Yui-nyan]] Victorique de Blois [[Kōsaka Kirino]] Okazaki Ushio Matō Sakura Charlotte Dunois
ARENA 11: Illyasviel von Einzbern Akiyama Mio Yuzuriha Inori [[Saten Ruiko]] [[Haruna]] Evangeline A.K. McDowell Sakagami Tomoyo
ARENA 12: [[Kuroi Mato]] Kashiwazaki Sena Furukawa Nagisa [[Shana]] Ikaros Hinamori Amu Kotobuki Tsumugi
>>
>>101518746
Previous winners and previously popular girls experience a lot of anti-voting. Tenshi is guaranteed to not win again, and Eu is too old by now.
>>
>>101519162
Who else is going to win then? Tenshi, Eu, Mikoto and Kuroneko are in completely different league then rest of characters. Especially Tenshi.
Out of those four, only Eu hasn't won yet (so far second and third) so she's the one most likely to get the Tiara this year. Other characters are so weak in comparison I can easily see them losing to last three queens in Elimination Period. It's obvious that Kuroneko won't win because she's the current champion (not to mention in general she's weaker than other two) but I wouldn't be so sure about Mikoto and Kanade. Tenshi is the best vs, well, everybody but BiriBiri is the best vs Tenshi, so if they meet each other in semis, Mikoto could win.
>>
ARENA 01: Hiradaira Chisaki Shiomiya Shiori [[Takanashi Rikka]] Noire [[Kujō Karen]] Kuroki Tomoko Yukinoshita Yukino
ARENA 02: Matoi Ryūko Kitashirakawa Tamako [[Kuroyukihime]] Nepgear Mikasa Ackerman [[Dekomori Sanae]] Leticia Draculair
ARENA 03: Himeragi Yukina Roromiya Karuta Charlotte Belew [[Kirigiri Kyōko]] Nishikino Maki Yūki Asuna [[Sakura Kyōko]]
ARENA 04: Kirigaya Suguha Morgiana [[Akatsuki]] Aoyama Nanami Kurousagi [[Cthugha]] Frenda Seivelun
ARENA 05: [[Chitanda Eru]] Shokuhō Misaki Chocolat Tsutsukakushi Tsukiko Koshigaya Komari [[Haqua du Lot Herminium]] Kasukabe Yō
ARENA 06: Natsukawa Masuzu [[Nibutani Shinka]] Myucel Foaran Misaki Mei Iona Yatogami Tōka [[Matsuoka Gō]]
ARENA 07: Shinku [[Saber]] Sengoku Nadeko Shiina Mafuyu Nakano Azusa Fujibayashi Ryō [[Akemi Homura]]
ARENA 08: [[Fate Testarossa]] [[Nagato Yuki]] Kirishima Shōko Kinomoto Sakura Sakurano Kurimu Aisaka Taiga Konoe Subaru
ARENA 09: Kamio Misuzu Shirai Kuroko Nakamura Yuri [[Oshino Shinobu]] [[Hasegawa Kobato]] Suigintō Tōsaka Rin
ARENA 10: Kasugano Sora Yui-nyan [[Victorique de Blois]] Kōsaka Kirino Okazaki Ushio Matō Sakura [[Charlotte Dunois]]
ARENA 11: [[Illyasviel von Einzbern]] Akiyama Mio Yuzuriha Inori [[Saten Ruiko]] Haruna Evangeline A.K. McDowell Sakagami Tomoyo
ARENA 12: Kuroi Mato [[Kashiwazaki Sena]] Furukawa Nagisa Shana [[Ikaros]] Hinamori Amu Kotobuki Tsumugi

Rate it
>>
>>101519581
15/24
>>
>>101519581
10/24
>>
>>101519581
10/24
>>
>>101519744
>>101520019
T-thanks...

Why is this thread so dead though?
>>
Since when do we give a flying fuck about international saimoe?

I wish I could hate all of you fags to death
>>
>>101520108
Since real Saimoe is dead.
>>
>>101519162
Last year, right after best season imaginable (she won everything she could in very convincing manner), when the curse was at its full power, Tenshi lost just three matches:
1) Bizarre close (48%) match vs Mikoto, her archenemy.
2) Incredibly close match (49.8%) vs to-be-Champion, I'd dare to say Mikoto's SDO curse was deciding factor here
3) close Tiara match, she managed to get 46.44% despite being hit with maximum force of anti-voting.
Now, when curse is weaker... who knows?
>>
Okay, who to vote four in the fourth group to piss everyone off as hard as possible?

There isn't even one moe character in there.
>>
>>101522823
Groups are in random order for every IP so we don't know.
>>
This shit sucks.
>Too few votes. You must vote for at least 8 characters.
Fuck off, I don't want to vote for other characters. Times to vote for worst characters, that will never win then.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.