[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/a/


File: 23984758.jpg (54.42 KB, 1912x1076)
54.42 KB
54.42 KB JPG
d̢̙̮̘͙̲͓͍̤̎̾͐̓̅̇̎̈́ͭ̍̔͌̏͊̀͟͡͝ą̶̬͈͚̠̤̯̰̩͚̤͙̲̟̩̲̝̹̻̦̆̉̅͑̕͜f̷͍̹̦͇͚̩̰̭̙͎̭̼̖͔̩̘͇̥̈̌̏ͩ̾̋̚̕͡v̸̴̢̬̞̭̝̠̖̣͇̣͙̹̲̹̱̺͗͊́́̈ͣͤ̋͋̄̋ͭ͊͊͊̚͝͝s͓̟͚̳͉̗̩̞͓ͮ͛̅̀͌ͣ̌ͨ͊̈́͌͛̎ͬ̕͟͝d̡̠͕̹ͥ̾̉̅̈́̐̔̔̓ͪͫ̂̄̽́g͈̣̪̼̤̱͉̬̖͙̳͉̱͖͍̈̎ͦ͐̐͒̎͐́̚̚͠b̶̯̟̰̣̟̗̏͋̉ͬ̉͗́̏̓͊̚͝ͅw̧̛͔͙͔͚̖̪̙͙͈̫̗͖͎̼͓̝͙̙̝͆͆̽͂̀͡ ̸̨̜͓͎͎͚͖̟̘̰̻̜̤̜̝͍̘͗͊̆͆ͅ ̡̝̥̝̞̜̼̫̰̂ͤͬ̒̀ͪͤ̃̋͋ͦ̈́͟ͅ
̢̡͙̮̱̤̹̱̱̪̩̫͗ͮ͆̾͛̋͆̌ͤ͂̒̀͂̀͜w̡̖̖̜̲͉̟̤̖͇͈̠̟̩͎͈̟͓ͫ̄͆̌ͫ̍̚͘͢͝͞ŗ̼͖̲̫̳͎ͧ̍̽̽́̇̓͗̿̐ͬ́̇́̕͢͞t̷̤̣̗͉͖͉̖̮̲͎̫ͭ̐̎͗̌ͨ̒̅͒ͣ̓ͥ͆͐ͬ̕͡͡f̶͓̪̖̭̮̲̝͒́̍̍̿ͯ̈́̏ͩ͛̓̓̈́̑ͮ͑̾̍̉͢d̡̛̗̖͔̩̳ͣ͋ͧͬ̆̓̎̉́ͭ̃̂̈͜͠h̷̉́̎̈́ͤ͋̌ͧ̽̌̽ͣ̕͞͏͙̜̟̼̮̬͚̹̬̼̕j̷̨̛͓̰̻͙̈͊ͣͭ̉͒͆̊ͤ́̐c̑̐̎ͮ͛̄͛̓̇̌̓ͥ͡͏̼̭̦͈̯̰̹͇̼̘̪̫̪̲̘̞͖a̷̴̷̭͕̙̭̺̖̯̼͎̰̼ͦ̉̎͛̒͗͘͞s̏ͯ͆͋̀҉̡̼͎̙̲̝̦̻̖͇͙̪̺͉͉̻̻͢ͅn̶̢̛̩͇̻̫͚̩̆̉͌̾̚͢j̶̧̙̯̞̞̺͈͆̅̂ͭ̑ͭ̐͒͑̍̂̇ͬ͑́ͫ̓̚͠ḩ̪̬̟̞̺̲̟̾ͣ͛ͦ̾͢͞c̴̨̱̘̺̝̝̰̮̦̀̓̽ͣͣ̚d̷͌ͣ̀̐͗̀́ͩ̌ͭ̌҉̶̼̘̫̩̟͓̼̖͔̙͉̝̣̖͎̼͡͞
̴̛͇͙̹̫̩̙̣̰̲̹̟̰̰͉̆̈ͭ̋̎ͩ̓ͨ̅͗̿ͭͧ̀̚͢͡ͅf̷̩̮̘͍̦͙͈̪̳̙͍̯̙̻͇̫̯͓̘͊̓͑ͯ͌̍͑ͩ̒ͩ̉ͦͦ̒ͧ̎ͩ̓͞d́̽̓ͮͮ͑͌͒ͨ͟҉͞҉̫̫̼͇̱̥̟̭̭͔̹̪͕f̴̦̩͈͈̙̜̗̙͋ͥ͐ͭͮ̉ͬ̓̿̅ͯ̀́͟
̷ͥ̾ͨ̒͋̀ͮͦ̏̃̽͌͘͏̞̞̮̳̝v̭̤̼̟̦̦ͯ̀̃͊̐ͩ͘͢ą͈̪͉̣͇͗̑ͪ̇̎d̟̲̞͈̫͓̣̞̥̙͈̦̮ͣ̐͆̓͊̌ͨ̌͊́͢͟͠
̰̱̫̼͔͚̪̿́̿̿̂ͦͧ͡ͅd̡̗͍̻̻͓̭̰̞͉͎̥̣̩ͦ̍̀ͬͯ̇͐̍́ͣͥ̀̂̂ͩ̂̂̈́̅ͅf̸̤͚͍̙͍ͬ̏̌ͤ́͢͟vͤ̇͌ͥ̋͑̾ͮ̽ͩͤ͒̐ͤ̚
>>
>>100343753
how do i type in these fonts anyway?
>>
>>100344279
ancient chinese secret
>>
>>100344787
well, thanks for replying although it not helping at all.

anyway, this thread is going to die.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.