[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/a/


File: 1204218379774.gif (501 KB, 544x384)
501 KB
501 KB GIF
Dansa med oss
Klappa era händer
Gör som vi gör
Ta några steg åt vänster
Lyssna och lär
Missa inte chansen
Nu är vi här med
Caramelldansen
O-o-oa-oa...
>>
Fuck yes, Swedish.
>>
Fuck yes Swedish!

http://www.youtube.com/watch?v=tHZqxecCukg

http://www.youtube.com/watch?v=P9qENxWwnxY

And manly versions:
http://www.youtube.com/watch?v=7PR9-xHgsfQ
http://www.youtube.com/watch?v=XvigY3swZvs
>>
File: 1204642908362.jpg (44 KB, 346x550)
44 KB
44 KB JPG
>>10018776
Norwegian is fine too.

And a duck is fine too.
>>
Fuck no, I'm so fucking tired of this song.
>>
Vill man ha succé och frågar mig hur, gör bloopers med djur.
För klipp som är knäppa är också kultur, gör bloopers med djur.

En hund som blir trampad på svansen, ger mer än en Hipp-Hipp figur.
En huvudlös tupp, den bräcker stand-up.
En lax på land vid fiskafänget o man glömmer Killinggänget.

När SVT har lågkonjuktur, gör bloopers med djur.
Lite bilder, en speaker, en kul signatur, blir bloopers med djur.

Vem vill se en sketch eller talkshow, när det i våran natur
Finns så dip-dap dum-dumma kreatur o bloopers med djur.

Tänk dig en boa som käkar lemur, tänk bloopers med djur.
Tänk elstängselgrind o en nyfiken tjur, tänk bloopers med djur.
>>
fuck you and your moonspeak
>>
I was listening to Caramelldansen on permanent loop for about three days when I first watched one of these
>>
>>10020297

åh du! Månesnak er fint også.
>>
Dutchfags everywhere!Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.